Quy định tạm thời về quản lý công tác hợp tác quốc tế của Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban hành theo Quyết định số 4632/2008/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/8/2008 của Giám đốc ĐHQGHN.

Download văn bản tại đây.

UEB_net

FullName Email
Address Security code YFXLVX
Content

 Video
Get the Flash Player to see this player.