Trang tin tức sự kiện
 Search
Website link

Công tác cán bộ tháng 1/2018

Ngày 9/1 và 10/1/2018, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã ký ban hành một số quyết định sau về công tác cán bộ:

  • Quyết định số 86/QĐ-ĐHKT ngày 9/1/2018, ThS. Trương Thị Huệ, Phó trưởng phòng Phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự, thôi phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN theo nguyện vọng cá nhân.
  • Quyết định s 88/QĐ-ĐHKT ngày 9/1/2018, b nhim ông ThS.Nguyn Đức Lâm, Chuyên viên Phòng Nghiên cu Khoa hc và Hp tác Phát gi chc v Phó trưởng phòng Nghiên cu Khoa hc và Hp tác Phát trin, Trường Đại hc Kinh tế - ĐHQGHN.

  • Quyết định số 89/QĐ-ĐHKT ngày 9/1/2018, Bổ nhiệm TS.Hoàng Khắc Lịch, Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự. TS. Hoàng Khắc Lịch kiêm giữ chức vụ Chủ nhiệm Bộ môn Kinh tế học thuộc Khoa Kinh tế Phát triển và Phó Chủ nhiệm khoa Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đến khi có quyết định mới.
  • Quyết định số 159/QĐ-ĐHKT ngày 10/1/2018, TS. Nguyễn Thị Vũ Hà, Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển thôi giữ chức vụ Phó trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển theo nguyện vọng cá nhân, kể từ ngày 10/01/2018; đồng thời TS. Nguyễn Thị Vũ Hà tiếp tục giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Bộ môn Tài chính Quốc tế thuộc Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

Nguyễn Minh

FullName Email
Address Security code TXSJFA
Content