Trang Công tác sinh viên
 
Biểu mẫu về công tác sinh viênTT

Nội dung

Tải biểu mẫu

1

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

Download

2

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Download

3

Đơn đề nghị cấp lại thẻ sinh viên, học viên

Download

4

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Download

5

Đơn đề nghị xác nhận

Download

6

Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú

Download

7

Mẫu sơ yếu lý lịch

Download

8

Thông tin về sinh viên

Download

9

Đơn đề nghị vay vốn tín dụng sinh viên

Download


Trường ĐHKT - ĐHQGHN