Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ Đợt tháng 12/2019

Quyết định số 3785/QĐ-ĐHKT ngày 17/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg, ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN, ngày 08/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5725/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về việc ban hành quy định một số nội dung về tổ chức đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Căn cứ Biên bản họp ngày 10/12/2019 của Hội đồng xét công nhận học vị thạc sĩ đợt tháng 12 năm 2019;

Xét đề nghị của lãnh đạo Phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận học vị và cấp bằng thạc sĩ cho 89 học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội (có danh sách kèm theo), trong đó:

 

STT

Khóa Chuyên ngành

QH-2015-E

QH-2016-E

QH-2017-E

Tổng

1

Kinh tế quốc tế

01

02

07

10

2

Quản trị kinh doanh

01

01

21

23

3

Tài chính - Ngân hàng

 

01

30

31

4

Quản lý kinh tế

01

06

18

25

 

Tổng

03

10

76

89

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
>> Xem Quyết định tại đây. 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN