Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận danh sách học viên cao học năm thứ nhất năm học 2012-2013

Quyết định số 2218/QĐ-ĐHKT ngày 27/9/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển đợt thi tuyển sinh Sau đại học năm 2012;

Căn cứ danh sách học viên cao học nhập học ngày 12/8/2012;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 247 học viên cao học năm thứ nhất năm học 2012-2013, trúng tuyển đợt tháng 8/2012 (có danh sách kèm theo) số lượng như sau:

  • Ngành Kinh tế chính trị:      05 học viên
  • Ngành Kinh tế quốc tế:       13 học viên
  • Ngành Tài chính ngân hàng:  43 học viên
  • Ngành Quản trị kinh doanh:    80 học viên
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế: 106 học viên

 Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa và học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

>> Xem chi tiết quyết định tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN