Trang Đào tạo sau đại học
 
Khen thưởng học viên được trao bằng thạc sĩ đợt tháng 6/2012

Quyết định số 1269/QĐ-ĐHKT ngày 26/6/2012 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Giám đốc ĐHQGHN;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2007 về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN;

Căn cứ kết quả học tập của học viên được trao bằng thạc sĩ Đợt tháng 6 năm 2012;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 05 học viên được trao bằng thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2012 (có danh sách kèm theo) theo các danh hiệu và số tiền cụ thể sau:

- Học viên có thành tích học tập loại loại giỏi: 300.000 đồng

- Học viên là cán bộ lớp tích cực, có thành tích học tốt: 200.000 đồng.

Điều 2. Các ông Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa và những học viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN