Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận Ban cán sự lớp cao học Khóa QH-2010.E.CH (Khóa 19) - Chuyên ngành Quản lý kinh tế - Lớp 2

Công văn số 2474 /QĐ-ĐHKT ngày 6/12/2011 của Trường ĐHKT - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ 

Căn cứ Quy định về tố chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội:

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3810/KHCN ngày 10/10/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm Khoa KTCT,

 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận 03 học viên là Ban cán sự lớp cao học Khóa QH-2010-E.CH (Khóa 19) - Chuyên ngành Quản lý kinh tế - Lớp 2 năm học 2011-2012 (Có danh sách kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 2. Những học viên có tên ở Điều 1 có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và hưởng quyền lợi theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Chủ nhiệm Khoa Kinh tế chính trị và những học viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.