Trang Đào tạo sau đại học
 
Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp khóa QH-2010-E.CH

Công văn số 2343 /KH-ĐHKT ngày 22/11/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Áp dụng cho các ngành Kinh tế đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng.Thực hiện kế hoạch đào tạo các chương trình thạc sỹ các ngành Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, Ban Giám hiệu đề nghị phòng Đào tạo, các Khoa chuyên môn và học viên Khóa QH-2010-E.CH triển khai kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp, cụ thể như sau:


TT
Nội dung công việc
Chịu trách nhiệm
Thời gian
1

Phổ biến Kế hoạch thực hiện luận văn tốt nghiệp, hướng dẫn đăng ký tên đề tài luận văn

Khoa – P.ĐT

26-27/11/2011
2
Học viên đăng ký đề tài (Lớp trưởng tổng hợp gửi Khoa Theo mẫu gửi kèm)

Học viên – Khoa

26/11-11/12/2011
3

Các Khoa chuyên môn tập hợp Danh sách đăng ký đề tài và dự kiến phân công GVHD gửi Phòng ĐT

Khoa – P.ĐT

12-23/12/2011
4

Phòng ĐT trình BGH duyệt phân công GVHD (Dự kiến) và làm giấy mời gửi Khoa

P.ĐT
26/12-30/12/2011
6

Các Khoa chuyên môn gửi giấy mời GVHD đến GVHD và thông báo cho học viên

Khoa
02-6/1/2012
7
Học viên gặp GVHD và viết Đề cương chi tiết
GVHD-HV
9/1-9/3/2012
8

 

Học viên nộp Đề cương chi tiết tại Khoa chuyên môn (Theo mẫu gửi kèm)

HV-Khoa
12-16/3/2012
9
Khoa chuyên môn tổ chức bảo vệ  Đề cương chi tiết
Khoa
19-30/3/2012
10

Các Khoa chuyên môn tập hợp Danh sách đăng ký đề tài và phân công GVHD chính thức, gửi phòng ĐT

Khoa
2-6/4/2012
11

Phòng Đào tạo trình BGH duyệt ra QĐ phân công GVHD và phân giao đề tài, gửi Khoa

P.ĐT
9-13/4/2012
12

Các Khoa chuyên môn gửi QĐ phân công GVHD và phân giao đề tài cho GVHD và học viên

Khoa
16-20/4/2012
13

Học viên và GVHD thực hiện viết luận văn tốt nghiệp

GVHD-HV
23/4-5/10/2012
14

Học viên nộp Hồ sơ bảo vệ luận tốt nghiệp và hoàn thành thủ tục tốt nghiệp

HV-Khoa-P.ĐT
8/10-2/11/2012
15
Tổ chức Bảo vệ LV tốt nghiệp
P.ĐT
5/11-28/12/2012
16
Tốt nghiệp
 

Tháng 1/2013

Đề nghị các Khoa chuyên môn, Phòng Đào tạo và học viên Khóa QH-2010-E.CH thực hiện theo đúng kế hoạch.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN