Trang Đào tạo sau đại học
 
Công nhận danh sách học viên cao học năm thứ nhất năm học 2011-2012

Quyết định số 1877 /QĐ-ĐHKT ngày 30/9/2011 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quy định về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 600/TCCB ngày 01/10/2001 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ danh sách thí sinh trúng tuyển đợt thi tuyển sinh đại học năm 2011;

Căn cứ danh sách học viên cao học nhập học ngày 27/8/2011;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo,

 
QUYẾT ĐỊNH:
 

Điều 1. Công nhận 278 học viên cao học năm thứ nhất năm học 2011-2012, trúng tuyển đợt tháng 5/2011 (có danh sách kèm theo) số lượng như sau:

-   Ngành Kinh tế đối ngoại:               08 học viên

-   Ngành Tài chính ngân hàng:          47 học viên

-  Ngành Quản trị kinh doanh:           65 học viên

-  Chuyên ngành Quản lý kinh tế:      158 học viên

 Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng phòng KH-TC, Chủ nhiệm các Khoa và học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

>> Quyết định số
1877 /QĐ-ĐHKT


Trường ĐHKT - ĐHQGHN