Trang Đào tạo sau đại học
 
Đăng ký học phần tiếng Anh cơ bản và nộp văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh để miễn học tiếng Anh cơ bản Khóa QH-2018-E.CH

Thông báo số 225/TB-ĐHKT ngày 14/1/2019 của Trường Đại học Kinh tế Về việc đăng ký học phần tiếng Anh cơ bản và nộp văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh để miễn học học phần tiếng Anh cơ bản đối với học viên Khóa QH-2018-E.CH


Trường Đại học Kinh tế trân trọng thông báo thời hạn đăng ký học học phần tiếng Anh cơ bản và thời hạn nộp chứng chỉ để miễn học phần tiếng Anh cơ bản đối với khóa QH-2018-E.CH bậc đào tạo thạc sĩ, cụ thể như sau :

1. Đăng ký học học phần tiếng Anh cơ bản

Học viên có nguyện vọng học học phần Tiếng Anh cơ bản đăng ký qua Ban cán sự lớp. Ban cán sự lớp gửi danh sách các học viên đăng ký tham gia học học phần Tiếng Anh cơ bản (bản mềm và bản cứng có chữ ký của từng học viên) cho Phòng Đào tạo từ ngày 12/02/2019 đến ngày 12/03/2019.

2. Nộp văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh để miễn học học phần tiếng Anh cơ bản

Học viên có nguyện vọng miễn học học phần tiếng Anh cơ bản phải nộp 02 bản sao y công chứng các văn bằng, chứng chỉ tiếng Anh theo quy định tại Điều 3, Hướng dẫn số 297/HD-ĐHQGHN ban hành ngày 03/02/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội Ban cán sự tập hợp và nộp văn bằng, chứng chỉ (kèm danh sách) cho Phòng Đào tạo vào các buổi chiều từ 14h đến 17h theo các đợt sau:

- Đợt 1: Từ ngày 01/03/2019 đến hết ngày 10/03/2019

- Đợt 2: Từ ngày 02/05/2019 đến hết ngày 10/05/2019

- Đợt 3: Từ ngày 01/07/2019 đến hết ngày 10/07/2019

- Đợt 4: Từ ngày 01/09/2019 đến hết ngày 10/09/2019

Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ phải còn giá trị sử dụng tại thời điểm nộp minh chứng trình độ ngoại ngữ. Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ có giá trị trong toàn khóa học. Học viên có thể nộp chứng chỉ trước thời hạn quy định nếu chứng chỉ hết thời hạn trước ngày 01/03/2019

Người liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Trung Kiên, Phòng Đào tạo (Phòng 504, nhà E4), ; email: nttkien@vnu.edu.vn, điện thoại: 04.37457506 (máy lẻ 504).

Download Thông báo tại đây>>> 

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN