Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định mức thu học phí các chương trình đào tạo CLC trình độ đại học tuyển sinh năm 2017 (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)

Quyết định số 2068/QĐ-ĐHKT ngày 1/8/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN về mức thu học phí các chương trình đào tạo CLC trình độ đại học tuyển sinh năm 2017 (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT)


 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 1224/QĐ-ĐHKT ngay 15/04/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học kinh tế - ĐHQGHN về việc ban hành Qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-ĐHQGHN ngày 12/05/2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Ban hành qui định phát triển, quản lý và sử dụng nguồn thu bổ sung ngân sách Nhà nước cấp trong toàn Đại học quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/04/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT);

Căn cứ Quyết định số 974/QĐ-ĐHQGHN ngày 11/04/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT);

Căn cứ Quyết định số 4316/QĐ-ĐHQGHN ngày 30/12/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt đề án đào tạo chất lượng cao trình độ đại học thu học phí theo chi phí đào tạo và đảm bảo chất lượng (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT);

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu học phí các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học tuyển sinh năm 2017 (Đáp ứng Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT) chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu học phí phù hợp với lịch trình đào tạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các phòng: Kế hoạch – Tài chính, Đào tạo, các phòng ban chức năng, đơn vị liên quan, chủ nhiệm các khoa và người học của Trường Đại học Kinh tế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

>> Download Quyết định tại đây.

Trường ĐHKT - ĐHQGHN