Trang Đào tạo sau đại học
 
Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHNNgày 30/10/2015, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã ban hành Quy định về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN (Quyết định số 4299/QĐ-ĐHQGHN) thay thế văn bản số 278/ĐT ngày 20/10/2003 của ĐHQGHN hướng dẫn về việc xét tuyển người nước ngoài vào học tại ĐHQGHN và các nội dung tại Hướng dẫn quản lý lưu học sinh ở ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 3925/QĐ-ĐHQGHN ngày 27/12/2011 không phù hợp với quy định này.


Đại học Quốc gia Hà Nội