Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Thị Vân Dung

Tên luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Vân Dung

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 02/12/1987

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3417/QĐ-ĐHKT ngày 31/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 3811/QĐ-ĐHKT ngày 29/12/2017 về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn khoa học luận án tiến sĩ;

Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh hội nhập

8. Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng

9. Mã số: 9340201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Văn Hiệu

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN