Trang Đào tạo sau đại học
 
Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Cẩm Thúy

Tên luận án: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn Thành phố Hà Nội


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Cẩm Thúy

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 24/10/1981

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 5757/QĐ-ĐHKT ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Quyết định số 1462/QĐ-ĐHKT ngày 31/5/2017 về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ;

Quyết định số 3702/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2018 về việc cho phép nghiên cứu sinh kéo dài thời gian trong chương trình đào tạo;

7. Tên đề tài luận án: Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn Thành phố Hà Nội

8. Chuyên ngành: Kinh tế chính trị

9. Mã số: 9310102.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Thị Túy

                                                            2. PGS.TS. Đinh Văn Thông

>> Download tóm tắt luận án tại đây.


Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN