Công đoàn
Banner động trên cùng trang tin
Thành lập các ban và phân công nhiệm vụ trong BCH Công đoàn Trường ĐHKT

Ngày 1/2/2013 Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN đã có quyết định số 13/QĐ-CĐ ĐHQGHN về việc công nhận BCH và chuẩn y các chức danh của BCH Công đoàn cơ sở và quyết định số 14/QĐ-CĐ ĐHQGHN về việc công nhận UBKT và chuẩn y các chức danh của UBKT Công đoàn cơ sở của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế khóa VI nhiệm kỳ 2013-2015 (văn bản đã gửi tới các đơn vị). Để tổ chức và triển khai các hoạt động có hiệu quả, Ban Chấp hành Công đoàn Trường đã thành thập các Ban và phân công nhiệm vụ phụ trách các công việc trong BCH như sau:


1. Phân công phụ trách các công việc trong Ban Thường vụ và BCH Công đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2015 như sau:
1.1. Phân công trong Ban Thường vụ:

- Đ/c Nguyễn Xuân Thiên: Chủ tịch phụ trách chung và trực tiếp các công tác: Tổ chức, tài chính, thi đua.

- Đ/c Nguyễn Minh Đức: Phó chủ tịch phụ trách các công tác: Hành chính văn phòng, UBKT Công đoàn, thanh tra nhân dân.

- Đ/c Lưu Thị Mai Anh: Ủy viên thường vụ phụ trách các công tác: Tuyên giáo, Văn thể.

1.2. Thành lập các ban và phân công công việc trong BCH Công đoàn Trường như sau:

1.2.1. Ban Chuyên môn: Gồm các đồng chí:
- Đỗ Tiến LonG:
Trưởng ban
- Trần Thị Vân Anh:     
Ủy viên
- Trần Thị Hoài Thương:
Ủy viên

1.2.2. Ban Đời sống: Gồm các đồng chí:
                 
- Trần Thị Hồng:
Trưởng ban
- Phạm Đỗ Hoài Nam:  
Ủy viên
- Trần Thị Hoài Thương :
Ủy viên

1.2.3. Ban Nữ công: Gồm các đồng chí:    
- Phạm Đỗ Hoài Nam:
Trưởng ban
- Trần Thị Vân Anh:
Ủy viên
- Trần Thị Hồng:
Ủy viên
- Nguyễn Minh Đức:
Ủy viên

1.2.4. Ban Văn thể:        Gồm các đồng chí
- Lưu Thị Mai Anh         :
Trưởng ban
- Trần Thị Hồng   :
Ủy viên
- Đỗ Tiến Long:
Ủy viên
- Trần Văn Trọng :
Ủy viên

1.2.5. Kế toán: Đ/c Trần Thị Hoài Thương
1.2.6. Thủ quỹ: Đ/c Phạm Đỗ Hoài Nam                       

2. Phân công phụ trách các Công đoàn bộ phận:

BCH Công đoàn trường phân công các đồng chí trong BCH chịu trách nhiệm phụ trách, theo dõi hoạt động các Công đoàn bộ phận như sau:

- CĐ Khối Hiệu bộ:
Đ/c Lưu Thị Mai Anh
- CĐ Khoa QTKD:
Đ/c Đỗ Tiến Long
- CĐ Khoa KT&KDQT:

 Đ/c Nguyễn Xuân Thiên

- CĐ Khoa TCNH:
Đ/c Trần Thị Vân Anh
- CĐ Khoa KTCT:
Đ/c Phạm Đỗ Hoài Nam
- CĐ Khoa KTPT:
Đ/c Trần Thị Hoài Thương
- CĐ các trung tâm CITE và CEDS:
Đ/c Nguyễn Minh Đức
 

BCH Công đoàn Trường xin thông báo để các Công đoàn bộ phận được biết để khi cần liên hệ trực tiếp với đồng chí UVBCH phụ trách công việc theo phân công.

>> Xem chi tiết thông báo tại đây.

Phan Thanh Thảo