Công đoàn
 
Thành lập Công đoàn bộ phận Khoa Kế toán - Kiểm toán

Ngày 3/4/2015, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN PGS.TS Nguyễn Xuân Thiên đã ký quyết định số 139/QĐ-CĐKT về việc thành lập Công đoàn bộ phận Khoa Kế toán - Kiểm toán trực thuộc Công đoàn Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN (chia tách ra từ Công đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng).


Công đoàn Khoa Kế toán - Kiểm toán hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2015.


Việt An