Công đoàn
Banner động trên cùng trang tin
Khen thưởng tập thể năm học 2010-2011

Quyết định số 23 /QĐ-CĐKT ngày 12/9/2011 của Công đoàn Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHNBAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 
Căn cứ điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Căn cứ vào quyết định số 31/QĐCĐ ngày 24/6/2007 của Ban chấp hành Công đoàn ĐHQGHN về việc thành lập Công đoàn Trường Đại học Kinh tế.

Căn cứ Quyết định số 31/QĐ-CĐ ngày 16/01/2008 của Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHN về việc công nhận Ban chấp hành và chuẩn y các chức danh của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở.

Căn cứ công văn số 114/CĐ ĐHQGHN ngày 18/4/2009 của Công đoàn ĐHQGHN Hướng dẫn về công tác khen thưởng.

Căn cứ kết quả họp xét thi đua Khen thưởng năm học 2010-2011 của BCH Công đoàn Trường ngày 5/7/2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng giấy khen cho 05 tập thể Công đoàn thuộc Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, đã đạt nhiều thành tích xuất xắc trong công tác Công đoàn năm học 2010-2011 có tên sau :

1. Công đoàn Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế
2. Công đoàn Khoa Quản trị kinh doanh

3. Công đoàn Khoa Kinh tế chính trị

4. Công đoàn Khoa Tài chính - Ngân hàng

5. Tổ công đoàn 2 thuộc CĐBP Khối Hiệu bộ.

Điều 2 : Thưởng kèm theo giấy khen mỗi đơn vị 200.000 đồng.

Điều 3 : Các Công đoàn bộ phận có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.


Công đoàn Trường ĐHKT - ĐHQGHN