Công đoàn
 
Đăng ký nhà ở cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội

Công văn số 05 /CĐĐHQGHN ngày 30/1/2015 của Công đoàn ĐHQGHN


Thực hiện Kết luận số 215- KL/ĐU ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội về việc giao Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chủ trương về phát triển nhà ở cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Quốc gia Hà Nội; Quyết định số 5110-QĐ/ĐHQGHN, ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thành lập Tổ công tác phát triển nhà ở nói trên, Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị Chủ tịch công đoàn các đơn vị triển khai các công việc sau:
  • Tuyên truyền, phổ biến và cung cấp thông tin về Dự án nhà ở theo hồ sơ của Tổ công tác cung cấp (mỗi đơn vị 1 bộ);
  • Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động đăng ký (theo Đơn gửi kèm);
  • Lập danh sách (có xác nhận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn) cùng Đơn đăng ký, chuyển về Văn phòng Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội trước ngày 28 tháng 2 năm 2015; gửi bản mềm theo địa chỉ: vpcd@vnu.edu.vn.

Đây là chủ trương đúng đắn, quan trọng của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề nghị Chủ tịch Công đoàn các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng nội dung và tiến độ nêu trên.

Chi tiết liên hệ:

Đ/c Phương - Ban Quản lý dự án

Điện thoại:0936252826
>>> Download các văn bản liên quan tại đây.

Công đoàn ĐHQGHN