Thông tin cho cán bộ
 
Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN

Quyết định số 3839/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/10/2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHNTrường ĐHKT - ĐHQGHN