Thông tin cho cán bộ
Banner động trên cùng trang tin
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN

Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 1/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội>> Download Quyết định tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội