Thông tin cho cán bộ
 
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, nghiên cứu viên tại ĐHQGHN

Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 1/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội>> Download Quyết định tại đây.

Đại học Quốc gia Hà Nội