Thông tin cho cán bộ
 
Thông báo về việc tổ chức xét chọn và vinh danh nhà khoa học nữ tiềm năng năm 2017

Thông báo số 409/TB-ĐHQGHN ngày 15/2/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội


 
>> Download thông báo tại đây.
  • Download mẫu 1 Đề xuất đề tài NCKH cấp ĐHQGHN
  • Download mẫu 6 Lý lịch khoa học
 
 

ĐHQGHN