Thông tin cho cán bộ
 

Phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT

Ngày 16/1/2013, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT, ĐHQGHN đã ký quyết định số 141 /QĐ-ĐHKT về việc phân công phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng.Cụ thể như sau:


1. Hiệu trưởng Nguyễn Hồng Sơn:

- Lĩnh vực công tác: Chiến lược và định hướng phát triển Trường, tổ chức nhân sự; phân bổ các nguồn lực (tài chính, nhân lực), thanh tra.

- Tham gia giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của các Phó Hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc Hiệu trưởng thấy cần thiết.

- Chỉ đạo trực tiếp các công việc: Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng bộ ĐHQGHN; công tác tổ chức nhân sự; công tác thanh tra; công tác quy hoạch và chiến lược phát triển Trường; các công việc có tính liên ngành, liên lĩnh vực và một số vấn đề quan trọng trong từng lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng; ban hành các quy chế, quy định của Trường; phê duyệt khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ.

Một số vấn đề quan trọng của mỗi lĩnh vực được cụ thể như sau:

+ Đào tạo: Phê duyệt qui mô đào tạo và phân bổ chỉ tiêu cho từng ngành đào tạo; mở ngành mới, thí điểm các chương trình, phương thức đào tạo mới; ký văn bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ.

+ Công tác kế hoạch tài chính: Phê duyệt kế hoạch tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch ngân sách hàng năm; phê duyệt các khoản chi lớn (có quy định cụ thể).

+ Công tác cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản: Phê duyệt các dự án đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng cơ bản; phê duyệt kế hoạch ngân sách cho cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức Nhân sự; Ban Thanh tra.

2. Phó Hiệu trưởng Trần Anh Tài:

- Lĩnh vực công tác: Kế hoạch - tài chính, hành chính - tổng hợp, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và công tác sinh viên, công tác thi đua - khen thưởng theo phân công của Hiệu trưởng.

- Chỉ đạo trực tiếp công tác giao ban giữa tháng.

- Phụ trách trực tiếp các đơn vị: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Hệ thống Thông tin Kinh tế & Quản lý, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh.

3. Phó Hiệu trưởng Vũ Anh Dũng:

- Lĩnh vực công tác: Đào tạo đại học, đào tạo sau đại học, đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Tham gia chỉ đạo trực tiếp Chương trình Nhiệm vụ Chiến lược, Chương trình Thạc sĩ Quản trị Công nghệ và Phát triển Doanh nghiệp.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế.

4. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Trúc Lê:

- Lĩnh vực công tác: Nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển, đào tạo liên kết với nước ngoài, tạp chí - xuất bản, truyền thông, đào tạo ngắn hạn.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển, Bộ phận Tạp chí - Xuất bản, Bộ phận Truyền thông, Khoa Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Phát triển, Trung tâm Đào tạo và Giáo dục Quốc tế, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Quốc tế.

*

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3572/QĐ-ĐHKT ngày 26/12/2013 của Trường Đại học Kinh tế về việc phân công công tác của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.
>> Xem hoặc download văn bản tại đây.


PV

Họ tên Email
Địa chỉ Mã an toàn FLBFFA
Nội dung