Trang tuyển sinh
 
Thay đổi phòng học Học kỳ II năm học 2016-2017

Công văn số 680/ĐHKT-ĐTĐH ngày 11/04/2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


Trường Đại học Kinh tế có công văn số 498/TB-ĐHKT ngày 17/3/2017 về lịch thi các môn học thay thế khóa luận học kỳ II năm học 2016-2017; công văn số 634/TB-ĐHKT ngày 4/4/2017 về lịch thi học kỳ II năm học 2016-2017; để đảm bảo khu vực thi học kỳ không bị ảnh hưởng bởi các lớp học phần đang học, trường Đại học Kinh tế điều chỉnh phòng học một số lớp học phần thời gian cụ thể theo danh sách kèm theo.

Kính đề nghị viện QTKD và các Khoa thông báo cho sinh viên được biết.

>> Xem và download công văn tại đây

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN