Trang tuyển sinh
 
Công nhận sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy, Khoá QH-2015-E

Quyết định số 3541//QĐ-ĐHKT ngày 14/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.


 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
 

Căn cứ Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội và các cơ sở giáo dục đại học thành viên;

Căn cứ Quyết định số 290/QĐ-TTG ngày 6/3/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Thông báo số 1754/TB-ĐHKT ngày 19/5/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế về kế hoạch tuyển sinh chương trình đào tạo thứ hai năm 2015;

Căn cứ kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 14/8/2015 của Hội đồng tuyển sinh Chương trình đào tạo thứ hai hệ đại học chính quy dành cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,
 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điểm trúng tuyển và số lượng sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN trúng tuyển Chương trình đào tạo thứ hai ngành Kinh tế phát triển của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN năm 2015 như sau:

 
STT
Ngành đào tạo thứ hai
Điểm trúng tuyển              (Điểm TBC tất cả các học phần)
Số lượng sinh viên         trúng tuyển
1

Kinh tế phát triển

2,00
04
 
Cộng
 
04

Điều 2. Sinh viên trúng tuyển và nhập học được hưởng các nghĩa vụ và quyền lợi qui định trong các qui chế hiện hành tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN kể từ ngày nhập học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
>>>Xem hoặc download quyết định tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN