Trang tuyển sinh
 
Đề thi mẫu Đánh giá năng lực tuyển sinh sau đại học khối ngành KHTN và CN, KHXH&NV

Ngày 13/02/2015, ĐHQGHN đã ban hành Đề thi mẫu Đánh giá năng lực tuyển sinh bậc đào tạo sau đại học các khối ngành: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Khoa học Xã hội và Nhân văn.UEB-net