Trang tuyển sinh
 
Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh thạc sĩ tại ĐHQGHN

Phụ lục 5, ban hành kèm theo Thông báo số 212/TB-ĐHKT ngày 22/1/2018 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN1. Chứng chỉ B1

STT

Cơ sở đào tạo

Chứng chỉ B1 được công nhận

Tiếng

Anh

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng Trung

Tiếng

Đức

1.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

2.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
3.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế


4.

Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh


5.

Trường Đại học Hà Nội

2. Các chứng chỉ tiếng Anh

STT

Cơ sở cấp

chứng chỉ

Các chứng chỉ được công nhận

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam PET

BEC Preliminary

BULATS

1.

Educational Testing Service (ETS)

2.

British Council (BC)


3.

International Development Program (IDP)


4.

Cambridge ESOL
Trường ĐHKT - ĐHQGHN