Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
Danh sách các cơ sở cấp chứng chỉ Ngoại ngữ được công nhận trong tuyển sinh sau đại học tại ĐHQGHN

Phụ lục 5 - Kèm theo Thông báo số 119 /TB-ĐHKT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>>> Thông báo số 119 /TB-ĐHKT

1. Chứng chỉ B1:

STT

Cơ sở đào tạo

Chứng chỉ B1 được công nhận

Tiếng

Anh

Tiếng

Nga

Tiếng

Pháp

Tiếng Trung

Tiếng

Đức

1.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN

2.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng
3.

Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế


4.

Trường ĐH SP TP Hồ Chí Minh


5.

Trường Đại học Hà Nội

2. Các chứng chỉ tiếng Anh:

STT

Cơ sở cấp

chứng chỉ

Các chứng chỉ được công nhận

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam PET

BEC Preliminary

BULATS

1.

Educational Testing Service (ETS)

2.

British Council (BC)


3.

International Development Program (IDP)


4.

Cambridge ESOL

Trường ĐHKT - ĐHQGHN