Trang tuyển sinh
Banner động trên cùng trang tin
Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ Ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc

Phụ lục 4 - Kèm theo Thông báo số 119/TB-ĐHKT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN


>>> Thông báo số 119/TB-ĐHKT

Tiếng Anh

Khung năng lực

ngoại ngữ

VN

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge Exam

BEC

BULATS

CEFR

Cấp độ 3

4.5

450 ITP

133 CBT 45 iBT

450

PET

Preliminary

40

B1

(Các điểm số nêu trên là điểm tối thiểu cần đạt được)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN