Trang Đảm bảo chất lượng
 
Kiểm định đơn vị đào tạo

Trường ĐHKT - ĐHQGHNTrường Đại học Kinh tế đã được kiểm định theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đơn vị đào tạo của ĐHQGHN năm 2006, đạt cấp độ I.
Năm 2009, theo quy trình KĐCL của ĐHQGHN, Trường ĐHKT đã tiến hành tự đánh giá giữa kỳ; Báo cáo tự đánh giá giữa kỳ đã được đệ trình Hội đồng Kiểm định Chất lượng ĐHQGHN tháng 10 năm 2009.