Trang Đảm bảo chất lượng
 
Báo cáo tự đánh giá
 Chi tiết về báo cáo tự đánh giá chương trình cử nhân Kinh tế đối ngoại - Chất lượng cao:

- Xem chi tiết bản báo cáo Tiếng Việt tại đây.
- Xem chi tiết bản báo cáo Tiếng Anh tại đây.

- Xem danh mục minh chứng bản Tiếng Việt  tại đây.
- Xem danh mục minh chứng bản Tiếng Anh tại đây.


Trường ĐHKT - ĐHQGHN