Thông tin cho sinh viên
 
Cơ hội nhận “Học bổng Tài năng Việt” năm 2014 cho sinh viên ĐHKT

Căn cứ nội dung Thỏa thuận tài trợ học bổng tài năng giữa Công ty Cổ phần đầu tư IMG và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ký ngày 15/4/2013, nhằm khuyến khích sinh viên tài năng, nhà trường thông báo tiêu chí xét chọn Học bổng Tài năng Việt năm 2014. Thông tin cụ thể như sau:


1. Mục đích của học bổng:

Học bổng nhằm hỗ trợ và khuyến khích sinh viên tài năng của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đây là những sinh viên tiềm năng, kỳ vọng có thể đóng góp tích cực cho xã hội trong tương lai.

2. Thông tin học bổng :
- Học bổng mang tên: “Học bổng Tài năng Việt”.

- Tổng giá trị của học bổng năm nay là: 100.000.000 VNĐ/năm (Một trăm triệu đồng).

- Học bổng được phân bổ như sau:
  • Giải nhất: 60.000.000 VNĐ (Sáu mươi triệu đồng)
  • Giải nhì: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng)
  • Giải ba: 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).


3. Về tiêu chí xét nhận học bổng:

  • Tiêu chí về hồ sơ ban đầu:

-  Là sinh viên từ năm thứ nhất đến năm thứ ba hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế  - ĐHQGHN.

-  Có đơn xin học bổng nói rõ mục đích, động cơ nhận học bổng (như đóng góp vào sự phát triển của đất nước, dự định, định hướng phấn đấu sau khi học xong…) kèm theo Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).

-  Điểm trung bình năm xét học bổng từ 3.2/4 trở lên (đính kèm bảng điểm).

-  Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có)).

  • Tiêu chí về tỉ trọng điểm:
TT
Tiêu chí
Hình thức đánh giá
Tỷ trọng điểm
Kết quả
  1.       
Hồ sơ

Đáp ứng đúng quy định về điều kiện để xét học bổng tài năng

30
Sơ tuyển danh sách ứng viên vào sát hạch 
  2.       
Sát hạch
Một số kiểm tra: Tiếng Anh, Toán, IQ, Bài luận, Làm việc theo nhóm…
30
Danh sách ngắn 10 ứng viên vào phỏng vấn
  3.       
Phỏng vấn

Thành viên chính của Hội đồng Xét chọn phỏng vấn bằng tiếng Anh và tiếng Việt

40
Đề xuất danh sách ứng viên
 
Cộng
100
 
 


(Lưu ý: Lựa chọn cuối cùng 03 sinh viên nhận học bổng theo quyết định của Hội đồng    xét chọn).

  • Tiêu chí đối với sinh viên được nhận học bổng trong năm:

-  Có điểm trung bình chung năm học tính đến thời điểm xét đạt từ 3,2 trở lên.

-  Không có môn nào bị điểm F.

-  Sinh viên nhận “Học bổng Tài năng Việt” sẽ không được nhận học bổng của các tổ chức khác.

-  Điểm rèn luyện của năm học đạt loại tốt và tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động của nhà trường, Đoàn Thanh niên, cộng đồng sinh viên và hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên… (tiêu chí này dựa trên sự đánh giá của giáo viên phụ trách lớp/khóa và của tập thể sinh viên cùng lớp/khóa).
Kính đề nghị các khoa thông báo về học bổng tới sinh viên, tập hợp danh sách các sinh viên có đủ điều kiện (mỗi khoa ít nhất 20 sinh viên) và gửi hồ sơ (bản cứng) về Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển trước 10.00 ngày 30/6/2014.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ:
Phạm Thị Ly Ly - chuyên viên phát triển đối tác trong nước

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Email: lylypham@vnu.edu.vn - Điện thoại: 043 754 7506 (ext: 746)


Trường ĐHKT - ĐHQGHN