Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Thị Thu Hoài1. Thông tin cá nhân:

 
Họ và tên:
Nguyễn Thị Thu Hoài
Năm sinh:
1976
Chức vụ:

Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84) 913.534.660
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2013: Học viên lớp Khóa tập huấn xây dựng chương trình và sách giáo khoa, Đại học Queensland - Australia; Học viên lớp Giáo dục Kinh doanh của Tổ chức lao động quốc tế.
 • Năm 2010: Nghiên cứu sinh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
 • Năm 2004: Thạc sĩ, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên LLCT- ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
 • Năm 1994: Đại học, Khoa GDCT - ĐH Sư phạm Hà Nội; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.

3. Quá trình công tác:

 • Từ tháng 10/2013-nay: Giảng viên, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN; Thành viên Hội đồng bộ môn GDCD & HĐNGLL theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; Chuyên gia tư vấn cao cấp Mô hình trường học mới - Dự án VNEN, Bộ GD&ĐT.
 • Từ tháng 06/2009-30/09/2013: Giảng viên, bộ môn Kinh tế Chính trị, Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên lí luận chính trị- ĐHQGHN; Chi ủy viên chi bộ kiêm Ủy viên BCH Công đoàn; Thành viên Hội đồng bộ môn GDCD&HĐNGLL theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
 • Từ tháng 10/1998-6/2009: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, bộ môn Mác - Lênin, Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội; Uỷ viên BCH Công đoàn (từ 2007-2009) và Bí thư Đoàn thanh niên (từ năm 1998-2002).

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Khủng hoảng tài chính toàn cầu: Ứng phó của thế giới và của Việt Nam, Sách chuyên khảo, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 2014.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Vai trò của thị trường chứng khoán và các ngân hàng thương mại trong quá trình huy động vốn trong nước của Việt Nam (2005), Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10 ĐHQGHN, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.299-304.
 2. Một số thách thức đối với hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam trong điều kiện Hội nhập kinh tế quốc tế (2005), Tạp chí Tài chính Tiền tệ, số 8, tr.23-25.
 3. Giải pháp xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta trong giai đoạn “hậu khủng hoảng (2011), Tạp chí Quản lý Nhà nước, tháng 10 số 189, tr.32-35.
 4. Một số giải pháp nhằm xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn “hậu khủng hoảng (2011), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Quán triệt, vận dụng NQ Đại hội ĐCSVN lần thứ XI vào việc giảng dạy các môn LLCT trong các trường ĐH&CĐ, ĐHQGHN & ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, tr.315-320.
 5. Từ khủng hoảng nợ công trên thế giới bàn về vấn đề nợ công của Việt Nam (2012), Tạp chí Quản lý Nhà nước, tháng 2 số 193, tr.18-21.
 6. Biện pháp ứng phó KHKT tài chính toàn cầu của các nước khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (2012), Tạp chí Quản lý Nhà nước, tháng 8 số 199, tr.71-74.
 7. Khủng hoảng đã làm thay đổi ngôi nhà, mái ấm của những người nghèo (2012), Kỷ yếu HTKH: Tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế,Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng GVLLCT - ĐHQGHN, tr.133-137.
 8. Những bất ổn của kinh tế thế giới hiện nay, Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam (2012), Chương trình KX04/11-15, Đề tài cấp Nhà nước KX04-20/11-15, phối hợp cùng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng GVLLCT - ĐHQGHN tr.215-224.
 9. Sự cần thiết phải phối hợp điều tiết kinh tế giữa các Nhà nước trong việc ứng phó với những vấn đề “Hậu khủng hoảng” tài chính hiện nay (2012), Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam, Chương trình KX04/11-15 Đề tài cấp Nhà nước KX04-20/11-15 phối hợp cùng Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng GVLLCT- ĐHQGHN tr.225-229.
 10. Đánh giá chung về các giải pháp ứng phó khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 của các nước và bài học rút ra (2013), Kỷ yếu: Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị- ĐHQGHN, tr.186-195.
 11. Những vấn đề mới đặt ra đối với Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và giải pháp nhằm tạo sức bật mới cho nền kinh tế đất nước (2013), Kỷ yếu: Hội thảo khoa học dành cho học viên cao học và Nghiên cứu sinh, Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên Lý luận chính trị - ĐHQGHN, tr.196- 208.
 12. Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009: Các giải pháp ứng phó của Việt Nam và tác động của chúng trong giai đoạn hậu khủng hoảng (2013), Đề tài cấp ĐHQGHN, mã số TTCT.08.11 /2011.
 13. Toàn cầu hóa trong bối cảnh hậu khủng hoảng tài chính (2013), Tạp chí Thế giới Ảnh - Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam số 31+32 tháng 1+2/2013.
 14. Đề xuất đổi mới nội dung, xây dựng chương trình cho môn GDCD sau 2015 (2013), Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức - công dân trong giáo dục phổ thông Việt Nam, tr.175.
 15. Sự cần thiết phải điều chỉnh nội dung, chương trình giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông (2013), Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia về đánh giá tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường phổ thông, Bộ tư pháp và Bộ GD&ĐT.
 16. Kinh nghiệm ứng phó khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu của các nước và bài học rút ra (2013), Tạp chí Quản lý Nhà nước, tháng 11, số 214, tr.46-51.
 17. Những biểu hiện mới của toàn cầu hóa và tác động của nó đến việc hình thành AEC, Báo cáo Hội thảo Quốc tế: Bối cảnh quốc tế mới và tác động tới Cộng đồng kinh tế Asean tại TP.Hồ Chí Minh giữa trường ĐHKT và ĐHKT- Luật ngày 14/05/2014, tr.147-155  
 18. Chính sách kích cầu đầu tư và tiêu dùng nội địa: hiệu quả và những vấn đề đặt ra với Việt Nam, Tạp chí Châu Á- Thái Bình Dương, số 424, tr.22-26, tháng 4/2014
 19. Những trở ngại mới đặt ra cho Việt Nam sau khủng hoảng tài chính toàn cầu, Tạp chí Châu Á- Thái Bình Dương, số 422, tr.35-37, tháng 2/2014
 20. Tái cấu trúc nền kinh tế sau KHTC toàn cầu 2008.,Tạp chí Quản lí Nhà nước, tr.78-81số 220, tháng 5/2014
 21. Đánh giá chung các giải pháp ứng phó KHTC toàn cầu 2008 của các nước và bài học kinh nghiệm, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 214, tháng 11/2013, tr.46-51
 22. Quá trình toàn cầu hóa kinh tế và những tác động đến cộng đồng kinh tế ASEAN, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 225, tháng 10/2014, tr.62-67
 23. Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TTP)- Cơ hội và thách thức của thị trường lao động Việt Nam, Tạp chí Kinh tế & Kinh doanh số 4/ 2014.

5. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

 • Kinh tế thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam.
 • Tái cấu trúc kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008.
 • Tự do hoá tài chính, vấn đề nợ công và thất nghiệp trong bối cảnh hậu KHTC toàn cầu.
 • Vai trò của Nhà nước trong bối cảnh kinh tế mới.
 • Phụ nữ trong các tổ chức công.
6. Các đề tài nghiên cứu:

6.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Giảng dạy KTCT trên phần mềm Powerpoint nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học tập của sinh viên, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2000-2002.
 2. Xây dựng quy trình giảng dạy KTCT theo phương pháp mô hình hóa, Đề tài cấp Trường, Thành viên, 2001-2003.
 3. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN khi Việt Nam hội nhập WTO, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2003-2005.
 4. Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của Mác vào thực tiễn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Thành viên, 2006-2008.
 5. Xây dựng quy trình kiểm tra đánh giá môn KTCT ở Trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN, Đề tài cấp trường, Thành viên, 2005-2006.
 6. Xây dựng đề cương môn học Mác - Lênin dành cho SV Trường Đại học Ngoại Ngữ - ĐHQGHN, Đề tài cấp Trường, Thành viên, 2007-2008.
 7. Cơ hội và thách thức của sinh viên ĐHQGHN khi Việt Nam hội nhập WTO (2009-2011), Đề tài cấp Đại học Quốc Gia, Chủ trì, mã số QN.09-19.
 8. Xây dựng tài liệu bồi dưỡng chuyên đề môn GDCD dành cho GV cấp THPT thuộc gói thầu tư vấn số 71, dự án phát triển giáo viên THPT, Đề tài cấp Bộ, Đồng chủ trì, 2009-2011.
 9. Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009: Các giải pháp ứng phó của Việt Nam và tác động của chúng trong giai đoạn hậu khủng hoảng, Đề tài cấp Đại học Quốc Gia (2011-2013), Chủ trì, mã số TT08-11
 10. Bối cảnh thế giới hiện nay và những vấn đề đặt ra với Việt Nam (2011-2015), Đề tài cấp Nhà nước KX04-20/11-15, chủ trì 2 chuyên đề số 32 và chuyên đề số 38.
 11. Kinh tế thế giới hậu khủng hoảng và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Đề tài nhóm C (2014), Chủ trì, mã số: KT.14.03.

6.2. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đang tham gia:

 • Chuyên gia tư vấn cao cấp dự án VNEN- Bộ giáo dục & Đào tạo.