Trang Giới thiệu chung
 
Lưu Quốc Đạt1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Lưu Quốc Đạt


Năm sinh:

1984
Chức vụ:

Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Phát triển, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ kinh tế (2013)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:
Điện thoại

(84-24) 37547506 + 309

Di động:

(+84) 914780425

Địa chỉ cơ quan:

Nhà E4, 144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • 3/2013 - 2/2014: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ (Post-doctoral Fellow), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.
 • 9/2009 - 1/2013: Tiến sĩ, chuyên ngành Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.
 • 9/2007 - 6/2009: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nam Đài Loan.
 • 9/2003 - 6/2007: Cử nhân, chuyên ngành Kinh tế Chính trị, Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Quá trình công tác:

 • 3/2016 - 6/2016: Nghiên cứu viên, Viện nghiên cứu Cao cấp về Toán.
 • 6/2013 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 3/2013 - 2/2014: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.
 • 1/2011 - 1/2013: Trợ lý nghiên cứu tại “Center for Internet of Things Innovation”, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Đài Loan.

4. Hướng nghiên cứu:

 • Lý thuyết tập mờ, xếp hạng số mờ.

 • Các phương pháp ra quyết định đa tiêu chuẩn dựa trên số mờ.

 • Quản lý dây chuyền cung ứng.
 • Năng lượng tái tạo
Hướng dẫn và đào tạo
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 20
 • Số lượng NCS đã và đang đào tạo: 01
5. Các công trình đã công bố

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Dat, L.Q., Chou, S.Y., Le, N.T., Wiguna, E., Yu T.H.K., Phuc, P.N.K. Selecting renewable energy technology via a fuzzy MCDM approach, in: Cha, J.Z., Chou, S.Y., Stjepandić, J., Curran, R., Xu, W. (Eds.) “Advances in Transdisciplinary Engineering”, IOS Press, Netherlands, 2014, Vol. 1, 796-805. ISBN 978-1-61499-439-8 (print) | 978-1-61499-440-4 (online).

5.2. Bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế:

 1. Dat, L.Q., Son, T.A., Yu, V.F (2017). A new fuzzy TOPSIS method for parting direction selection. Business Analytics and Operations Research (Taiwan) (accepted).
 2. Ali, M., Dat, L.Q., Son, L.H., Smarandache, F. (2017). Interval Complex Neutrosophic Set: Formulation and Applications in Decision-Making. International Journal of Fuzzy Systems (SCIE/ISI) (accepted).
 3. Minh, N.D., Dat, L.Q., Son, N.H., Tuan, P.M, Toan, N.D (2017). Application of Visual Management in Small Medium Enterprise in Vietnam. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 21, No. 6, 509-529 (SCOPUS).
 4. Yu, V.F., Van, L.H., Dat, L.Q., Chi, H.T.X., Chou, S.Y., Duong, T.T.T. Analyzing the ranking method for fuzzy numbers in fuzzy decision making based on the magnitude concepts. International Journal of Fuzzy Systems; doi:10.1007/s40815-016-0223-8 [SCIE/ISI].
 5. Chen, H.M.W., Chou, S.Y., Dat L.Q., Yu, T.H.K (2016). A Fuzzy MCDM Approach for Green Supplier Selection from the Economic and Environmental Aspects. Mathematical Problems in Engineering, Article ID 8097386, 10 pages, 2016. doi:10.1155/2016/8097386 [SCI/ISI].
 6. Huan, N.C, Thinh, N.A, Dat, L.Q, Ngoc, D.T (2015). Ranking the priority of marine economic activities in small islands based on fuzzy AHP: comparing decision of local residents and authorities in Cu Lao Bo Bai island, central Vietnam. Journal of Environmental Management and Tourism, Volume 3, 2(12) 297-309 (Scopus).
 7. Dat, L.Q, Phuong, T.T., Kao, H.P., Chou, S.Y (2015). A new integrated fuzzy QFD approach for market segments evaluation and selection. Applied Mathematical Modelling, 39 (13) 3653-3665 [SCI/ISI].
 8. Yu, V.F., Kuo, C.W., Dat, L.Q. (2014). Selection of key component vendor from the aspects of capability, productivity, and reliability. Mathematical Problems in Engineering, Article ID 124652, 1-7. [SCI/ISI].
 9. Vincent, F.Y, Dat, L.Q. (2014). An improved ranking method for fuzzy numbers with integral values. Applied Soft Computing, 14 Part C, 603-608. [SCI/ISI].
 10. Vincent, F.Y., Chi, H.T.X., Dat, L.Q., Phuc, P.N.K., Shen, C.W. (2013). Ranking generalized fuzzy numbers in fuzzy decision making based on the left and right transfer coefficients and areas. Applied Mathematical Modelling, 37(16-17), 8106-8117. [SCI/ISI].
 11. Quang, N.H., Vincent, F.Y., Lin, A.C., Dat, L.Q., Chou, S.Y. (2013). Parting curve selection and evaluation using an extension of fuzzy MCDM approach. Applied Soft Computing, 13(4), 1952-1959. [SCI/ISI].
 12. Dat, L.Q., Yu, V.F., Chou, S.Y. (2012). An improved ranking method for fuzzy numbers based on the centroid-index. International Journal of Fuzzy Systems, 14(3), 413-419. [SCI/ISI].
 13. Phuc, P.N.K., Yu, V.F., Chou, S.Y., Dat, L.Q. (2012). Analyzing the ranking method for L-R fuzzy numbers based on deviation degree. Computers & Industrial Engineering, 63(4), 1220-1226. [SCI/ISI].
 14. Dat, L.Q., Linh, D.T.T., Chou, S.Y., Yu, V.F. (2012). Optimizing reverse logistic costs for recycling end-of-life electrical and electronic products. Expert Systems with Applications, 39(7), 6380-6387. [SCI/ISI]. (xếp hạng 23/25 papers được download nhiều nhất của Expert Systems with Applications năm 2012, theo Science direct).
 15. Yu, V.F., Dat, L.Q., Quang, N.H., Son, T.A., Chou, S.Y., Lin, A.C. (2012). An extension of fuzzy TOPSIS approach based on centroid-index ranking method. Scientific Research and Essays, 7(14), 1485-1493.
 16. Dat, T.M., Nieh, Y.F.N., Lee, M.F.R., Khotimah, W.N., Dat, L.Q. (2012). Intelligent Autonomous Navigation System for the Wheeled Mobile. Advanced Materials Research Vols. 383-390, 1611-1618.
 17. Dat, L.Q., Yu, V.F., Chou, S.Y. (2012). An improved ranking method for fuzzy numbers using left and right indices. International Proceedings of Computer Science & Information Technology, ISSN: 2010-460X, Vol. 49, p89.
 18. Chou, S.Y., Dat, L.Q., Yu, V.F. (2011). A revised method for ranking fuzzy numbers using maximizing set and minimizing set. Computers & Industrial Engineering, 61(4), 1342-1348. [SCI/ISI].

5.3. Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo quốc tế

 1. Son, N.H., Dat, L.Q. (2016). A new fuzzy topsis for green supplier segmentation. Asia Pacific Conference on Information Management, October 20-22, Hanoi, Vietnam.
 2. Van, L.H., Yu, V.F., Chou, S.Y., Dat, L.Q. (2016). Supplier Selection and Evaluation Using Generalized Fuzzy Multi-Criteria Decision Making. The Eighth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE2016), October 6-8, Hanoi, Vietnam.
 3. Dat, L.Q., Viet, N.Q., Thu, N.T.P. (2015). Đổi mới sáng tạo dịch vụ công và chi tiêu công. Hội thảo chính sách công (PPSD 2015), 12 tháng 11 - 2015, Hà Nội, Việt Nam.
 4. Son, T.A., Loc, P.H., Dat, L.Q., Phu, B.H., Nam, N.T. (2014). Determination of Slider Features in Plastic Moldings. AUN/SEED-Net Regional Conference on Mechanical and Manufacturing Engineering (RCMME 2014), October 9-10th, HUST, Hanoi, Vietnam.
 5. Dat, L.Q. (2014). A fuzzy MCDM based on new arithmetic operations between generalized fuzzy numbers. The International Congress of Mathematicians (ICM 2014). Poster presentation, August 13 - 21st, Coex, Seoul, Korea.
 6. Chou, S.Y., Tuyet, N.A., Dat, L.Q., Yu, T.H.K., Gang, G., Shieh, S.C. (2014). Power Generation and Economic Analysis of Solar Photovoltaic System in Taiwan. The 1st International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG 2014), April 23-25th, 2014, NTUST, Taipei, Taiwan.
 7. Dat, L.Q., Dung, C.C., Chou, S.Y., Yu, V.F. (2013). Improved arithmetic operations on generalized fuzzy numbers. 2013 International conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY 2013), December 6-8, 2013, Taipei, Taiwan (IEEE/Scopus).
 8. Ngoan, N.T., Dat, L.Q., Wu, C.M. (2013). Determinants of Foreign Direct Investment in Vietnam: A comparison. Conference on Service and Technology Management, National Taipei University of Science and Technology, Taipei, Taiwan, March 26th.
 9. Chou, S.Y., Dewabharata, A., Yu, V.F., Dat, L.Q. (2012). A fuzzy TOPSIS approach for medical provider selection and evaluation. 2012 International conference on Fuzzy Theory and Its Applications (iFUZZY2012), November 16-18, Taichung, Taiwan (IEEE/Scopus).
 10. Son, T.A., Lin, A.C., Dat, L.Q. (2012). Parting direction selection and evaluation using an extension of fuzzy MCDM approach. 2012 International Conference on Information Technology and Management Innovation (ICITMI2012), November 10-11, Guangzhou, China.
 11. Dat, L.Q., Yu, V.F., Chou, S.Y. (2012). An improved ranking method for fuzzy numbers using left and right indices. International Conference on Computer Design and Engineering, September 1st-2nd, Phuket Island, Thailand.
 12. Chou, S.Y., Yu, V.F., Dat, L.Q. (2011). An improved fuzzy number ranking method based on the centroid-index. IESS 2011, Sep. 20-22, Surakarta, Indonesia.
 13. Dat, L.Q., Linh, D.T.T., Chou, S.Y., Yu, V.F. (2010). Optimizing reverse logistics costs for recycling end-of-life electrical and electronic products. MCP-Asia Pacific 2010, December 6-8, NTUST, Taipei, Taiwan.
 14. Dat, T.M., Nieh, Y.F.N., Lee, M.F.R., Khotimah, W.N., Dat, L.Q. (2010). Intelligent Autonomous Navigation System for the Wheeled Mobile. The 3rd International Forum on Systems and Mechatronics, September 6-9, River View Hotel, Singapore.

5.4. Bài báo khoa học trong nước

 1. Đạt, L.Q., Phượng, B.H., Thu, N.T.P., Anh, T.T.L. Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn tích hợp để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Số tháng 3, 2017, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, ĐHQGHN
 2. Lê, NT., Cuong, N.M., Đat, L.Q. Ứng dụng mô hình phân tích thứ bậc để xác định trọng số của các nhóm nguy cơ gây mất an ninh nguồn nước khu vực dòng chính Sông Đà. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, số 13, tháng 9, 2016
 3. Lê, N.T., Dung, H.T., Đạt, L.Q. An ninh năng lượng tại Việt Nam: Các nhân tố ảnh hưởng và giải pháp. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 6(457), tháng 6, 2016.
 4. Thiều, Đ.Q., Hải, H.V., Hiền, H.T., Đạt, L.Q. Lựa chọn vị trí trung tâm phân phối sử dụng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, số 468 tháng 4/2016.
 5. Lê, N.T., Đạt, L.Q. Thực trạng và giải pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nam Định. Tạp chí Kinh tế và Phát triển. Số 225 tháng 03/2016.
 6. Đạt, L.Q, Dũng, C.C., Dung, H.T., Mến, Đ.T., Hà, V.N. Xây dựng mô hình đánh giá năng lực giảng viên. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, kỳ 2, 6/2015.
 7. Đạt, L.Q, Hải, N.H., Lâm, N.Đ. Lựa chọn hệ thống bốc thuốc thông minh sử dụng mô hình triển khai chức năng chất lượng. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, ISSN 0868-3808, 2015.

5.5. Bài báo đăng kỷ yếu hội thảo trong nước

 1. Đạt, L.Q., Thiều, Đ.Q. Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ tích hợp để đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng xanh. Hội nghị toàn quốc lần IV về Ứng dụng Toán học, 23-25/12/2015, in kỷ yếu 2016.
 2. Đạt, L.Q. (2013). Mô hình mới về triển khai chức năng chất lượng (QFD) cho việc đánh giá và lựa chọn hệ thống bốc thuốc. Kỷ yếu hội thảo về “Các lý thuyết kinh tế, quản lí hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam”, 02 tháng 7, khoa Kinh tế Chính trị, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

5.6. Bài báo khoa học đang triển khai

 1. Dat, L.Q. et al. Improved arithmetic operations on generalized trapezoidal fuzzy numbers and its application. Submitted. [SCI/ISI].
 2. Dat, L.Q, Chou, S.Y., Lin, C.C., Yu, T.H.K. Performance analysis of a photovoltaic system - The case of Taiwan. Submitted. [SCI/ISI].

6. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai, đề tài cấp quốc gia, thành viên, 2016-2019.
 2. Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mờ tích hợp mới: ứng dụng trong đánh giá năng lực giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Nafosted, chủ trì, 2016-2018.
 3. Hiệu quả kinh tế và môi trường: nghiên cứu quy mô cấp tỉnh tại Việt Nam, Nafosted, thành viên nghiên cứu chủ chốt, 2017-2019.
 4. Nghiên cứu xây dựng mô hình đảm bảo an ninh nguồn nước - áp dụng thử nghiệm đối với việc sử dụng nước cho thuỷ điện trên dòng chính sông đà, Đề tài Bộ Tài nguyên và môi trường, thành viên, 2014-2016.
 5. Xây dựng mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn mới để đánh giá năng lực giảng viên, đề tài Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, chủ trì, 2014-2015.
 6. Nghiên cứu, ứng dụng mô hình quản trị hướng dịch vụ (SOA) cho các đơn vị dịch vụ công nhằm thu hút đầu tư tại Tỉnh Nam Định, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định, thành viên, 2015-2016.

 

7. Các hoạt động khoa học khác

7.1. Hoạt động biên tập (Editorial services)

 • Thành viên ban biên tập của tạp chí quốc tế “Business Analytics and Operations Research”, Đài Loan.
 • Thành viên ban biên tập của tạp chí quốc tế “Neutrosophic Sets and Systems: An International Journal in Information Science and Engineering”, USA

7.2. Chuyên gia bình duyệt (reviewer)

Tạp chí quốc tế

 • Tạp chí “Applied Mathematical Modelling” (SCI)
 • Tạp chí “Fuzzy Sets and Systems” (SCI)
 • Tạp chí “Iranian Journal of Fuzzy Systems” (SCI)
 • Tạp chí “Journal of Industrial and Production Engineering”
 • Tạp chí “International Journal of Production Research” (SCI)
 • Tạp chí “Renewable & Sustainable and Energy Reviews” (SCI)
 • Tạp chí “Waste Management” (SCI)
 • Tạp chí “Fuzzy Optimization and Decision Making” (SCI)
 • Tạp chí “International Journal of Fuzzy Systems” (SCI)
 • Tạp chí “International Journal of Information Technology & Decision Making” (SCIE)
 • Tạp chí “Applied Computing and Informatics”
 • Tạp chí “Computers & Industrial Engineering” (SCI)
 • Tạp chí “International Journal of Sustainable Engineering” (Scopus)

Tạp chí trong nước

 • Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN

Hội nghị quốc tế

 • First Annual International Scholars Conference in Taiwan 2013 (AISC-Taiwan 2013)”
 • The 16th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2015)