Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nhâm Phong Tuân
1. Thông tin cá nhân
Họ và tên:
TS. Nhâm Phong Tuân
Năm sinh:
1980
Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên, Bộ môn Quản trị chiến lược,

Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:
Tiến sĩ (2010)
Học hàm: Phó Giáo sư (2016)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Nhật
Email:
Điện thoại:
(84) 963680056
Địa chỉ CQ:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 2. Quá trình đào tạo
2002:

Cử nhân quản trị kinh doanh, Trường Đại học Thương mại Hà Nội, chuyên ngành: quản trị doanh nghiệp

2003:

Cử nhân ngoại ngữ, Trường Đại học ngoại ngữ Hà Nội, chuyên ngành tiếng Anh

2007:

Thạc sĩ, Trường Đại học Hiroshima - Nhật Bản, chuyên ngành: quản trị chiến lược, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

2010:

Tiến sĩ, Trường Đại học Hiroshima - Nhật Bản, chuyên ngành: quản trị chiến lược, phát triển ngành.

 
3. Nghiên cứu và giảng dạy
3.1. Quá trình công tác
3/2013 đến nay

Phó phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác phát triển - Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

2011 - 2/2013

Giảng viên, Bộ môn Quản trị chiến lược, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

2010

Phản biện độc lập cho tạp chí Asian Academy of Management Journal - School of Management, University Sains Malaysia

2009 - 2010

Trợ lý nghiên cứu, Khoa Hợp tác và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản

2008 - 2009

Trợ giảng, Khoa Hợp tác và Phát triển Quốc tế, Trường Đại học Hiroshima, Nhật Bản.

2003 -  5/12/2011

giảng viên, Bộ môn Nguyên lý quản trị, Khoa Quản trị Doanh nghiệp, Trường Đại học Thương mại Hà Nội.

 
3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS
 
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 07
4. Công trình khoa học
4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Competitiveness in Vietnam: Case study Book (sách nghiên cứu tình huống), published by the USAID-funded Vietnam Competitiveness Initiative (VNCI) (đồng tác giả).
 2. Tinh thần doanh nghiệp Việt Nam (sách chuyên khảo), NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2012 (đồng tácgiả).
4.2. Bài nghiên cứu trên tạp chí quốc tế
 1. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Factors Contributing to the Growth of Small and Medium Enterprises: An Empirical Analysis of Vietnam's Manufacturing Firms”, Singapore Management Review, 31(2), 35-51, 2009a.
 2. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Determinants of the New Manufacturing Venture's Performance in Vietnam”, International Journal of Business and Management Science, 2(1), 1-21, 2009b.
 3. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Resources, Organizational Capabilities and Performance: some empirical evidence from Vietnam’s supporting industries”, International Review of Business Research Papers, 5(4), 219-231, 2009c.
 4. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Determinants of Subcontracting Behavior in Supporting Industries: Evidence from Vietnam”, Journal of Global Management Research, 5(2), 7-14, 2009d.
 5. Nhâm Phong Tuân and Takahashi Yoshi, “Organizational Capabilities, Competitive Advantage and Performance in Supporting Industries in Vietnam”, Asian Academy of Management Journal, 15(1), 1-21, 2010a.
 6. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Vertical Linkage and Firm's Performance in Supporting Industries: Evidence from Vietnam”, Asian Journal of Management Research, 1(1), 1-14, 2010b.
 7. Nhâm Phong Tuân và Hoàng Văn Hải, “Building an integrated framework of strategic management theories to explain performance of firm in one industry”, Journal of Global Management Research, 7(2), 29-42, 2011.
 8. Nhâm Phong Tuân and Nguyễn Thị Tuyết Mai, “A Firm Analysis Level of Supporting Industries in Hanoi City- Vietnam: Application of Resource-based View and Industrial Organization”, International Journal of Business Management, 7(5), 2012.
 9. Nhâm Phong Tuân, “Gender, innovation and the growth of small medium enterprises: An empirical analysis of Vietnam’s manufacturing firms”, VNU Journal of Science, Economics and Business, 28(2), 87-102, 2012
 10. Nguyễn Thị Tuyết Mai và Nhâm Phong Tuân, “Competition in Vietnamese E-Marketplace: A case study of Alibaba in Vietnam”, International Journal of Business and Social Science, 3(10), special issue, 60-67, 2012.
 11. Nhâm Phong Tuân, “An empirical study of firm environmental and financial performance: evidence from Vietnam's small and medium manufacturing firms”, Journal of Science - VNU, No.5 (English), 2012.
 12. Nhâm Phong Tuân và Nguyễn Anh Tuấn, “Quản trị công ty: Vấn đề đại diện của các công ty đại chúng Việt Nam”, Journal of Science - VNU (Chuyên san kinh tế và kinh doanh), Số 1, tháng 3/2013.
 13. Nhâm Phong Tuân,  “Contract farming and its impact on income and livelihoods for small-scale farmers: case study in Viet Nam”, Journal of agribusiness and rural development, 4 (26), trang 147-166, 2012.
 14. Nhâm Phong Tuân (Tác giả thứ 3), “Gender as a Moderator for Firm Resources, Networks and Operation Factors on Firm Performance in Lao MSMES, Laos”, Journal of women’s entrepreneurship and education, Tập 1-2, 3/2013.
 15. Nhâm Phong Tuân, Nguyễn Thị Lan Anh, Ngô Thị Mai Hạnh, Hoàng Mạnh Anh (2013). Trách nhiệm và quyền hạn trong mô hình tổ chức quản trị nội bộ của các công ty dầu khí khi đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thượng nguồn và khả năng áp dụng đối với PetroVietnam. Tạp chí Dầu khí - chuyên đề Kinh tế - Quản lý dầu khí, số 7, trang 48-55.
4.3. Kỷ yếu hội thảo quốc tế:
 1. Quản trị tri thức và kinh nghiệm đào tạo quản trị tri thức của các trường Đại học trên thế giới. Hội thảo quốc tế về Thương mại điện tử do Trường Đại học Thương mại tổ chức 2006.
 2. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Determinants of New Venture Performance: Empirical Evidence from Vietnam's New Manufacturing Ventures”, Proceeding Paper in 5th SMEs in Global Economy Conference 2008: Senshu University, Tokyo Japan, tháng 8, 2-3.
 3. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Resources, Organizational Capabilities and Performance: some empirical evidence   from Vietnam’s supporting industries”, Proceeding Paper in 10th International Business Research Conference: Dubai, UAE, Tháng 4, 16-17, 2009a
 4. Nhâm Phong Tuân và Takahashi Yoshi, “Vertical Linkage and Firm's Performance in Supporting Industries: Evidence from Vietnam”, Proceeding Paper in International Conference on Industrial Globalization and Technology Innovation: Xian, China, tháng 8, 19-21, 2009b.
 5. Takahashi Yoshi và Nhâm Phong Tuân, “Public sector’s role in industrial cluster - Applying knowledge view of clusters to developing countries”, Proceeding paper in International Symposium on Regional Development and Public Policy organized by Takasaki City University of Economics, 2009c,tháng 10/2009.
 6. Nhâm Phong Tuân, “Building an integrated framework of strategic management theories to explain performance of firm in one industry”, Proceeding paper in The fourth Vietnam Economist Annual Meeting in Ho Chi Minh City, Vietnam, 2011.
 7. Nhâm Phong Tuân, “Gender, innovation and firm’s performance: the case of Vietnam’s manufacturing SMEs”, Proceeding paper in International Conference about Innovation, Entrepreneurship and Women Business, School of Business, University of Economics and Business, Vietnam National University, Hanoi, tháng 12, 1-2, 2011
 8. Nhâm Phong Tuân, Trần Huệ Chi và Nguyễn Thu Hà, “Impact of firm’s environmental performance on its financial performance: empirical evidence from Vietnam’s small and medium manufacturing firms”, Proceeding paper in International Conference about Sustainable manufacturing and environmental management, JSPS Asian Core Program, Hà Nội, 6/10/2012.
 9. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nhâm Phong Tuân, “Niềm tin và sự thỏa mãn của khách hàng trong mua hàng trực tuyến: một nghiên cứu tại Việt Nam”, Bài nghiên cứu cho Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 tại Hà Nội, 11/2012.
5. Các đề tài nghiên cứu:
 1. Tháng 1 năm 2011: tham gia dự án về nghiên cứu môi trường doanh nghiệp, hợp tác với trường Hiroshima Shudo - Nhật Bản (tiến hành khảo sát về quản lý môi trường trong các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội)
 2. Tháng 12/2011-4/2012: chủ nhiệm dự án về Hợp đồng tiêu thụ nông sản tại Việt Nam do tổ chức Oxfam Hongkong tài trợ
 3. Tháng 5/2012-10/2012: tham gia dự án về “Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý đối với đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực thượng nguồn của Tập đoàn dầu Khí Việt Nam” do Trung tâm nghiên cứu quản lý kinh tế - Viện Dầu Khí chủ trì
 4. Tháng 8/2012-6/2013: Chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng mô hình kiểm tra mối quan hệ giữa quản trị công ty và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần đại chúng tại Việt Nam”.