Trang Giới thiệu chung
 
Phạm Quang Vinh
1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Phạm Quang Vinh     

 

Năm sinh:

1959

Học vị:

Tiến sĩ

Email:

vinhpq@vnu.edu.vn

Điện thoại:

(84) 37547506 + 306

Di động:

(84) 913 398 447

Địa chỉ cơ quan:

144, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2004: Sau Tiến sĩ tại Hàn Quốc

 • Năm 1997: Tiến sĩ Viện kinh tế Việt Nam

 • Năm 1980: Đại học Đại học Tổng hợp Hà Nội

3. Nghiên cứu và giảng dạy

3.1. Quá trình công tác:

 • Năm 1989 - 2000: Chủ nhiệm Bộ môn KTCT1, Trưởng môn Kinh tế học đại cương, Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô  ĐHQG Hà Nội.

 • Năm 1985 đến nay: Giảng viên ĐHQG Hà Nội

 • Năm 1983 - 1985: Trung úy, Thượng úy ( Bộ Tổng tham mưu)

 • Năm 1981 - 1982: Thiếu úy ( Quân Khu 9)

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS

 • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 02

 • Số thạc sĩ đã và đang đào tạo: 30

4. Các công trình đã công bố:

4.1. Bài giảng:

 • Kinh tế học vĩ mô. Khoa Kinh tế ĐHQG 2002.

4.2. Bài viết:

 • The policy to develop small and medium enterprises in South Korea and its implications to Vietnam. KFAS, Korea. 2004.

5. Các đề tài nghiên cứu (Chủ trì):

5.1. Đề tài cấp trường ĐHTH Hà Nội:

1. Chính sách tài chính quốc gia Việt Nam, 1994.

5.2. Đề tài cấp ĐHQG Hà Nội:

1. Chính sách phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam, 2003.

2. Hoàn thiện các chính sách kinh tế vĩ mô trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam, 2009.