Trang Giới thiệu chung
 
Trần Đức Vui1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Trần Đức Vui
Năm sinh:
1954
Chức vụ:
Giảng viên Khoa KTCT, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ quản lý kinh tế (2008)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, tiếng Nga
Email:
Điện thoại:

(84-24) 3754 7506  

Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:
 • Năm 1979: Tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ; Chuyên ngành Kính tế Chính trị.
 • Năm 1998: Thạc sĩ, Trường Đại học khoa học XH&NV; Chuyên ngành Kinh tế chính trị.
 • Năm 2008: Tiến sĩ, Viện Kinh tế Việt Nam; Chuyên ngành Quản lý kinh tế.
3. Nghiên cứu và giảng dạy:
3.1. Quá trình công tác:
 • Năm 1979 - 1986: Giảng viên Trường Cán bộ Quản lý, Bộ Đại học
 • Năm 1986 - 1987: Giảng viên, Trung tâm bồi dưỡng Mác Lênin
 • Năm 1987 đến nay: Giảng viên khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN)
 • Năm 1999 - 2005: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2007 - 2012: Phó Chủ nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐHKT – ĐHQGHN
 • Năm 2012 - 2015: Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • Năm 2015 đến nay: Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 30
 • Số lượng tiến sĩ đang hướng dẫn: 2
4. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):
 1. Định Hướng xuất khẩu chè Việt Nam, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, 2003.
 2. Giải pháp mô hình xuất khảu chè và Tổng công ty Chè Việt Nam, Tạp chí Châu Á – Thái Bình Dương, 2007.
 3. Chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam hiện nay, Tạp chí Cộng sản tháng 8/2008, Số 790
 4. Một số vấn đề về lợi ích của nông dân trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 tháng 12/2008.
 5. Đổi mới chính sách ngành chè trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế,Tạp chí Kinh tế Chính trị thế giới, số 164, tháng 12/2009
 6. Sản xuất và xuất khẩu chè của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Châu Phi & Trung đông, số 12, tháng 12/2009.
 7. Công nghiệp phụ trợ Việt nam hiện nay: Thực trạng, vấn đề và giải pháp phát triển (2011)
 8. Kinh tế biên mậu Việt Nam - Trung Quốc, Tạp chí Kinh tế sự kiện, tháng 6/2011.
 9. Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 2/2011.
 10. Nợ công Châu Âu: khủng hoảng, cứu trợ và triển vọng. Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, Viện nghiên cứu Châu Âu. Số 4 (139)/2012.
 11. Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam- Thực trạng và những vấn đề đạt ra,Tạp chí Nghiên cứu Thương mại, số 6( 12/2013)
 12. Nâng cao năng lực hoạt động của DNNN. Tạp chí Kinh tế và dự báo số 12/2015
 13. Mô hình phát triển kinh tế mới của Việt Nam- Kỷ yếu hội thảo Học viện ngân hàng 5/2016
 14. Một số vấn đề cơ bản của mô hình phát triển kinh tế Việt Nam hiện nay- Hội thảo Học viện ngân hàng 5/2016
 15. DNNN Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP.Tạp chí Kinh tế và dự báo số 25 -10/2016
 16. Kế hoạch cắt giảm thuế củaTổng thống Donald Trump,Tạp chíChâu MỸ ngày nay, số 5(203) năm 2017
 17. Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực dịch vụ logistics.Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 20, tháng 7/2017

5. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Quản lý lao động Nhật Bản. Bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam. (2003-2005). – Đề tài cấp ĐHQG
 2. Quá trình đổi mới chính sách quản lý ngành chè Việt Nam. Mã số: QK.08.06 (2008-2010).- Đề tài cấp ĐHQG
 3. Cải cách DNNN ở các nước Đông Âu (2011).- Đề tài cấp ĐHQG
 4. Vấn đề đa dạng sinh học đồng bằng sông Cửu Long, Miền trung, Tây Nguyên về hợp tác quốc tế trong biến đổi khí hậu tại Việt nam (thuộc nhiệm vụ NCKH hợp tác quốc tế theo nghị định thư với Hoa Kỳ) (2012-2013)- Đề tài nhánh cấp nhà nước.:Tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu toàn cầu: Thực tiễn, kinh nghiệm phản ứng của một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam- Bộ khoa học và Công nghệ.