Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Phương Mai 

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên :
Nguyễn Phương Mai
Năm sinh :
1981
Chức vụ:
Giảng viên - Khoa Quản trị Kinh doanh
Học vị :
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (2005)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh: Tiếng Trung
Email:
mainp@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84) 4 3 7547506 + máy lẻ 307
Di động:
(84) 975 642 451
Địa chỉ cơ quan:
E4,144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
2. Quá trình đào tạo
 • Năm 2003 - 2005: Thạc sĩ; Đại học Quốc lập Khoa học và ứng dụng Cao Hùng (Đài Loan). Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh.
 • Năm 1999 - 2003: Đại học. Khoa Tiếng Anh - ĐH Hà Nội. Chuyên ngành: Tiếng Anh
 • Năm 1999 - 2003: Đại học. Khoa Khoa học Quản lý - ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế
3. Quá trình công tác
 • Năm 2008 đến nay: Giảng viên,Trường Đại học Kinh tế- ĐHQGHN
 • Năm 2005-2008: Giảng viên, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
4. Các công trình đã công bố
 1. Chengter Ho, Phuong Mai Nguyen, Ming-Hung Shu, “Supplier Evaluation and Selection Criteria in the Construction Industry of Taiwan and Vietnam”, International Journal of Information and Management Sciences, ISSN 1017 - 1819, Tập18, Số 4, trang 403-426, 2007.
 2. Nguyễn Hữu Tri, Nguyễn Phương Mai, “Về khái niệm, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu của khoa học tổ chức nhà nước”, Hội thảo "Khoa học tổ chức nhà nước và công vụ", Bộ Nội vụ, 11/ 2010.
 3. Nguyễn Phương Mai, “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng chiến lược”, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ISSN 1859 - 3909, trang 122 - 123, 6/2011.
 4. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Phương Mai, “Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTO”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 27, số 3, trang 135 - 141, 2011.
 5. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai, “Rào cản đối với thực thi chiến lược thành công tại các doanh nghiệp Việt Nam - nghiên cứu khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 27, số 4, trang 209 - 218, 2011.
 6. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Phương Mai, “Current Issues of Environmental Management in Vietnam: The Case of VEDAN Vietnam”, Hội thảo quốc tế “Sản xuất và Quản trị môi trường ở nền kinh tế có mức carbon thấp” tại Tokyo,Nhật Bản, 1/2012
 7. Nguyễn Phương Mai, “Trách nhiệm xã hội và mô hình chỉ số trách nhiệm của doanh nghiệp”, Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ISSN 1859 - 3909, trang 122 - 123, 6/ 2012.
 8. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Đăng Minh, Nguyễn Phương Mai, Trần Thị Hồng Liên, “Current Issues of Environmental Management in Vietnam: The Case of VEDAN Vietnam”, Journal of Information and Management, ISSN1882-2614, Tập 33, Số 1, 2012
 9. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai, “Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing”, Hội thảo quốc tế "Sản xuất bền vững và Quản trị môi trường" tại Hà Nội, 9/2012.
 10. Hoàng Văn Hải, Dương Thị Thu, Trần Kim Loan, Nguyễn Phương Mai, “Lãnh đạo hiệu quả là phải ấn đúng “nút”, Ngày Nhân sự Việt Nam tại Hà Nội, 10/2012.
 11. Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Lan Phương, “Implementing corporate social responsibility towards sustainable development: case study of SMEs in Thanh Hoa province”, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển bền vững” tại Hà Nội, 11/2012.
 12. Nguyễn Phương Mai, Nguyễn Trọng Huy, “Barriers to effective strategy implementation: empirical evidence from Vietnamese business practices”, Hội thảo quốc tế lần thứ 2 "Hội nhập: Cơ hội và thách thức" tại Đà Nẵng, 12/2012.
 13. Nguyễn Phương Mai, “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam: Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 29, số 1, trang 32 - 40, 2013.
 14. Hoàng Văn Hải, Nguyễn Phương Mai, “Environmental Awareness and Attitude of Vietnamese Consumers Towards Green Purchasing”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN - Kinh tế và Kinh doanh, ISSN 0866-8612, Tập 29, số 2, trang 129 - 141, 2013 (số Tiếng Anh)
 15. Nguyễn Hữu Tri, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Phương Mai, Quản trị học (sách chuyên khảo), NXB Khoa học xã hội, 2013.
5. Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hoá doanh nghiệp và chiến lược doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2008-2009.
 2. Đề án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh định hướng thực hành, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008.
 3. Đề án mở mã ngành đào tạo tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Đề án cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008.
 4. Đổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam sau khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Đề tài cấp ĐHQGHN, tham gia, 2008-2010.
 5. Các mô hình hoạch định chiến lược phổ biến: bài học cho các ngân hàng thương mại Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2009-2010.
 6. Nghiên cứu những rào cản trong thực thi chiến lược tại các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2010-2011.
 7. Nghiên cứu thực tiễn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp: trường hợp công ty Cổ phần May Đáp Cầu, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2011-2012.

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì hoặc tham gia:

 1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi trách nhiệm xã hội tại các công ty dệt may Việt Nam, Đề tài cấp Trường, Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh, tham gia, 2013 - 2014.