Trang Giới thiệu chung
 
Đỗ Minh Cương1. Thông tin cá nhân:

 

Họ và tên:

 Đỗ Minh Cương

 

 

Ngày sinh:

 02/09/1959

Chức vụ:

Giảng viên cao cấp, Chủ nhiệm Bộ môn, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN;

Nguyên Chuyên viên cao cấp, Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Học vị:

Tiến sĩ triết học (1997)

Học hàm:

PGS ngành Chính trị học (2009)

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh

Email:

dominhcuongbtctw@gmail.com

Điện thoại:

(84-24) 37547506  + 307

Di động:

(84) 9.0325.4828

Địa chỉ cơ quan:

 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 

2. Quá trình đào tạo:


 • Năm 2013: Khóa tập huấn Kỹ năng lãnh đạo và quản lý dành cho cán bộ lãnh đạo cấp Vụ do Trung tâm Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Công ty CP Tư vấn và Phát triển quản lý cùng Viện Lãnh đạo và Quản lý mở, do Ban Tổ chức Trung ương cử đi học.
 • Năm 2012: Chương trình đào tạo về Chính sách công và Quản trị công của Chính phủ Singapore giành cho Đoàn Cán bộ trung - cao cấp của Ban Tổ chức Trung ương tại Trường Hành chính công của Chính phủ và Trường Chính sách công Lý Quang Diệu.
 • Năm 2010: Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
 • Năm 2008: Tập huấn nghiệp vụ Tổ chức xây dựng Đảng, do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức theo sự tài trợ của Dự án ADB.
 • Năm 2001: Bồi dưỡng Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế chuyển đổi, Trường Đại học Thương mại.
 • Năm 1997: Tiến sĩ triết học, Viện Triết học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Đề tài luận án: "Vai trò của quản lý đối với sự phát triển khoa học và công nghệ ở nước ta". Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử. GV hướng dẫn: GS. TS Đỗ Nguyên Phương.
 • Năm 1986: Đại học; Khoa Triết học, K26, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • Từ ngày 20 tháng 1 năm 2014 đến nay về Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội làm giảng viên cơ hữu, Chủ nhiệm Bộ môn Văn hoá doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh.
 • Năm 2009 đến hết 2013: Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương, được vào diện quy hoạch lãnh đạo Vụ; kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa doanh nghiệp và Lãnh đạo, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Giảng dạy môn Văn hóa doanh nghiệp và môn Lãnh đạo tổ chức.
 • Năm 2003 - 2009: Viện Khoa học tổ chức, Ban Tổ chức Trung ương; giảng viên kiêm nhiệm Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN; giảng viên thỉnh giảng Đại học Kinh tế Quốc dân.
 • Năm 1987 - 2003: Giảng viên, Giảng viên chính, Bộ môn Triết học -Tâm lý học xã hội, Trường Đại học Thương mại; giảng dạy các môn học: (1)Lịch sử triết học, (2)Triết học Mác-Lênin, (3)Tâm lý học xã hội, (4)Triết lý kinh doanh và Văn hóa kinh doanh; giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQGHN.
 • Giảng viên thỉnh giảng môn Quản lý khoa học, công nghệ và môi trường, ngành Quản lý xã hội, Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQGHN; môn Văn hóa kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.
 • Năm 1981-1986: Xuất ngũ về Đại học Tổng hợp Hà Nội học đại học, Lớp K26, Khoa Triết học.
 • Năm 1978 - 1981: Nhập ngũ vào lực lượng Công an Vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng, công tác tại biên giới Quảng Ninh, Long An; đã học năm thứ 2 Trường Sĩ quan Biên phòng, Sơn Tây, Hà Nội.

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH

 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 78
 • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 3 (2 đã bảo vệ).

4. Các công trình đã công bố

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

Là tác giả sách viết riêng:

 1. Nhân cách doanh nhân và văn hóa doanh nhân Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2010.
 2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009.
 3. Văn hóa kinh doanh và triết lý kinh doanh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 4. Văn hóa và triết lý kinh doanh, giáo trình Trường Đại học Thương mại, Hà Nội, 2000.
 5. Những vấn đề cơ bản của quản lý khoa học và công nghệ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1998.

Là chủ biên hoặc đồng chủ biên sách chuyên khảo:

 1. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tham mưu chiến lược, (Viết chung với TS. Nguyễn Viết Lộc), NXB. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016.
 2. Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, (Viết chung với GS. Nguyễn Thị Doan, N. Phó Chủ tịch nước), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 3. Dự án và kế hoạch kinh doanh - từ ý tưởng đến văn bản hoàn chỉnh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.
 4. Triết lý kinh doanh với quản lý doanh nghiệp, (Viết chung với GS. Nguyễn Thị Doan, N. Phó Chủ tịch nước), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1999.
 5. Các học thuyết quản lý, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.
 6. Vai trò của con người trong quản lý doanh nghiệp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

Là tác giả, đồng tác giả sách:

 1. Đổi mới văn hóa lãnh đạo, quản lý: lý luận và thực tiễn, NXB Lao động, Hà Nội, 2011.
 2. Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.
 3. Nhân cách doanh nhân và Văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, (GS, BT Phùng Xuân Nhạ làm Chủ biên), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
 4. Con người và văn hóa: Từ lý luận đến thực tiễn phát triển, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009.
 5. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới, (GS. Vũ Minh Giang, N. PGĐ ĐHQGHN chủ biên), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
 6. Một số vấn đề về cơ sở khoa học của công tác tổ chức trong hệ thống chính trị, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
 7. Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
 8. Đánh giá, quy họach, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
 9. Một số vấn đề về xây dựng Đảng trong văn kiện Đại hội X, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008.
 10. Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
 11. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2007.
 12. Bài giảng Văn hóa kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, 2006.
 13. Kinh tế vi mô trong nền kinh tế chuyển đổi, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003.
 14. Việt Nam học - Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất, Hà Nội 15 - 17/7/1998, Tập III, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 15. "Việt Nam trong thế kỷ XX", Kỷ yếu Hội thảo quốc tế năm 2000 tại Hà Nội, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001.
 16. Phác thảo chân dung văn hóa Việt Nam, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí khoa học chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Một số lý thuyết về lãnh đạo, quản lý trên thế giới. Tc. Cộng sản, số 5/2018, tr.105-111.
 2. The science of leadership and management in Vietnam: some urgent fundamental issuses, The Politiacal Theory, Vol.12-mar, 2017. (Research Journal of Ho Chi Minh National Academay of Politics, ISSN: 0868-2771).
 3. Changing leadership style in the Vietnamese commercial banks before and after joining the WTO, The journal: Asian Social Science, ISSN 1911-2017 E -ISSN 1911-2025, Vol.13, No.2 February. p.1-p.9. Published by Canadian Center of Science and Education.(SCOPUS); http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/60291.
 4. Mô hình, tiêu chuẩn người lãnh đạo thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, TC. Lý luận chính trị, ISSN 2525-2585, số 10/2017, tr.85-89.
 5. Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam – Một số vấn đề cơ bản và cấp bách, Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ISSN 0868- 2771, số 11-2016.
 6. Quản trị văn hóa doanh nghiệp để phát triển bền vững hệ thống doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (Kinh tế và Kinh doanh), ISSN 0866-8612, Tập 32, số 4, 2016.
 7. Lý thuyết lãnh đạo tố chất và lý thuyết lãnh đạo hành vi, (viết chung với Đỗ Tiến Long), Tạp chí Lý luận chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, ISSN 0868- 2771, số 10-2016.
 8. Học thuyết lãnh đạo dựa trên cơ sở quyền lực và sự ảnh hưởng, (viết chung với Nguyễn Viết Lộc), Tạp chí Lý luận chính trị, ISSN 0868- 2771, số 8-2016. Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam – Một số vấn đề cơ bản và cấp bách, Tạp chí Lý luận chính trị, ISSN 0868- 2771, số 11-2016.
 9. Mô hình tiêu chuẩn người lãnh đạo của Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5, đã trình bày báo cáo tại Tiểu ban 2 của Hội thảo tại TT Hội nghị quốc gia, HN, ngày 16/12/2016.
 10. Xu hướng thay đổi văn hoá doanh nghiệp và phong cách lãnh đạo của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, (viết chung với Nguyễn Hải Minh), Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5, báo cáo thuộc Tiểu ban 5 của Hội thảo tại TT Hội nghị quốc gia, HN, ngày 15-17/12/2016.
 11. Về phẩm cách người lãnh đạo và doanh nhân thời hội nhập, Tạp chí (TC) Lý luận chính trị, ISSN 0868- 2771, số 6/2016.
 12. Quản trị văn hóa doanh nghiệp và sự phát triển bền vững, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI”, Bộ Công thương, tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/4/2015.
 13. Phát triển công nghiệp văn hóa và thương hiệu ẩm thực Việt Nam (đồng tác giả), Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo tinh thần Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI”, Bộ Công thương, tổ chức tại Hà Nội, ngày 22/4/2015.
 14. Đào tạo lãnh đạo và doanh nhân có tư duy hiện đại và hành động hiệu quả (viết chung với Hoàng Văn Hải), Kỷ yếu Hội thảo quốc gia, in trong sách “Thủ đô Hà Nội truyền thống, nguồn lực, định hướng phát triển”, NXB. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015.
 15. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, TC. Xây dựng Đảng, số 5/2014.
 16. Thực hiện bình đẳng giới trong công tác cán bộ, TC. Xây dựng Đảng, số 3/2014.
 17. Đổi mới thể chế và cách thức quản lý đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ, công chức nước ta. TC. Nghiên cứu con người, số 4/2013.
 18. Chế độ chính trị và tổ chức quyền lực nhà nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 20 (252), tháng 10/2013; đã in tại Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử: http://www.xaydungdang.org.vn/Home/dien-dan/2013/6654/Ve-che-do-chinh-tri-va-to-chuc-quyen-luc-nha-nuoc.aspx;
 19. Đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 9/2013.
 20. Những yếu tố tác động đến nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh Việt Nam, Tạp chí Khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội (Kinh tế và Kinh doanh), Tập 29, số 1, 2013.
 21. Đào tạo và sử dụng nhân tài trẻ, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 1-2, 2012.
 22. Khảo sát bước đầu về thực hiện công tác nhân tài tại một số địa phương và tổ chức nước ta, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 6, 2011.
 23. Thử nhận diện một số triết lý cản trở sự phát triển, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 1, 2011.
 24. Góp phần nhận diện, đánh giá văn hóa doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 5, 2010.
 25. Về chủ trương luân chuyển đối với cán bộ lý luận chính trị, Tạp chí Lý luận chính trị, số 3, 2010.
 26. Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Khoa học (ĐHQG HN), Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, tập 25, số 4, 2009.
 27. Về xây dựng văn hóa lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 8, 2009.
 28. Văn hóa doanh nhân: Nhận diện và đánh giá, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 3, 2009.
 29. Về quy hoạch cán bộ, công chức ở Việt Nam, Tạp chí Thông tin những vấn đề lý luận phục vụ lãnh đạo của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 20, 2009.
 30. Phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và khủng hoảng kinh tế thế giới, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 6, 2009.
 31. Về công tác quy họach cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay, Tạp chí Cộng sản (bản điện tử: www.tapchicongsan.org.vn), số 13 (181), 2009.
 32. Văn hóa doanh nghiệp: một số vấn đề và giải pháp, Tạp chí Lý luận chính trị, số 7, 2009.
 33. Chế độ dân chủ cộng hòa và những giá trị cần phát huy trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 9, 2006.
 34. Tuyển chọn và sử dụng quan lại nước ta thời kỳ trung đại, Tạp chí Xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn), số 8, 2006.
 35. Đặc điểm của tầng lớp doanh nhân Việt Nam hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị, số 8, 2006.
 36. Hồi tỵ - Bài học quý trong đổi mới công tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng (www.xaydungdang.org.vn), số 7, 2006.
 37. Người quản lý, lãnh đạo theo một số lý thuyết hiện đại, Tạp chí Nghiên cứu con người, số 3, 2006.
 38. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ dân chủ nhân dân, Tạp chí Cộng sản (www.tapchicongsan.org.vn), số 107, 2006.
 39. Bàn về văn hoá tư pháp, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 4, 2006.
 40. Đánh giá cán bộ - một số tồn tại và giải pháp, Tạp chí Lý luận chính trị, số 10, 2005.
 41. Văn hoá kinh doanh Việt Nam, Tạp chí Lý luận chính trị, số 1, 2002.
 42. Triết lý kinh doanh, Tạp chí Thông tin lý luận, số 7, 1998.
 43. Văn hoá - nội lực và mô thức phát triển kinh tế - xã hội, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 4, 1998.
 44. Về ngôn ngữ kinh doanh và đời sống, viết cùng GS. Nguyễn Thị Doan, Tạp chí Thông tin Khoa học xã hội, số 8, 1996.
 45. Khổng Tử với chữ lợi, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 1, 1996.
 46. Quản lý và cách tiếp cận đúng về khoa học quản lý, viết cùng GS. Nguyễn Thị Doan, Tạp chí Đại học và trung học chuyên nghiệp, số 10, 1995.
 47. Khổng Tử - nhà quản lý giáo dục xuất sắc, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 2, 1995.
 48. Quản lý và khoa học quản lý, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, số 3, 1994.
 49. Triết học và đời sống - nhìn từ góc độ đào tạo, Tạp chí Đại học và trung học chuyên nghiệp, số 3, 1994.
 50. Thời đại và giáo dục, Tạp chí Thông tin lý luận, số 1, 1992.
 51. Nội dung cơ bản của thời đại chúng ta, Tạp chí Thông tin lý luận, số 4, 1991.
 52. Với tư cách chuyên gia đã xuất bản hơn 30 bài báo khoa học ngắn về quản trị văn hóa doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị chiến lược… trên Tạp chí Điện lực, Chuyên đề Quản lý & Hội nhập (ISSN0868 -361X), từ tháng 4 năm 2014 đến nay, mỗi tháng ít nhất 01 bài.

5. Các đề tài nghiên cứu:

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì, làm thư ký khoa học hoặc tham gia:

 1. Khoa học lãnh đạo, quản lý và sự vận dụng vào Việt Nam giai đoạn hiện nay, Chủ nhiệm, Đề tài cấp nhà nước do Qũy Phát triển khoa học và công nghệ (NAFOSTED) tài trợ, 2014 – 2015, đã hoàn thành và nghiệm thu.
 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của chương trình quốc gia về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, Đề tài độc lập cấp nhà nước, Thành viên Nhóm thư ký (Chủ trì: CN. Nguyễn Văn Quynh), 2010 - 2013.
 3. Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ 21 (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045), Đề tài độc lập cấp nhà nước, Mã số: ĐTĐL.2008 G/09, Thành viên (Chủ nhiệm: PGS.TS Tô Huy Rứa), 2009 - 2013.
 4. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, Đề tài cấp nhà nước, Qũy NAFOSTED quản lý, Thành viên (Chủ nhiệm: Hà Thị Khiết), 2010 - 2013.
 5. Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực tham mưu chiến lược, Đề tài cấp Ban, Thư ký khoa học (Chủ trì: TS. Nguyễn Văn Du).
 6. Vận dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào công tác của Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm, Đề án cấp ban - bộ, 2011.
 7. Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương, Đề tài cấp bộ - MS: KHBĐ (2010) -20, Thành viên (Chủ trì: Vũ Đức Kiển).
 8. Cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc nghiên cứu văn hóa và con người Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế, Đề tài cấp nhà nước, thuộc Chương trình KX.03, MS: KX.03.05.06/10, Thành viên (Chủ trì: GS,TS. Dương Phú Hiệp).
 9. Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay, Đề tài cấp nhà nước, thuộc Chương trình KX.03, Thành viên (Chủ trì: PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh), 2007 - 2010.
 10. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương, Thành viên (chủ trì: CN.Hoàng Xuân Cừ), 2009.
 11. Phát huy dân chủ và đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, Đề tài độc lập cấp nhà nước, Thành viên (Chủ trì: CN. Nguyễn Đức Hạt), 2007 - 2010.
 12. Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, Đề tài cấp nhà nước, Mã số: KX.03.06/06-10, Chủ nhiệm đề tài nhánh 1 (Chủ trì: PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ), 2007 - 2010.
 13. Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu và nâng cao năng lực của ban tổ chức các cấp ủy địa phương ở nước ta hiện nay, Đề tài cấp bộ, MS: KHB Đ 92008)-19, (Chủ trì: TS. Võ Thị Mai), là Thư ký KH.
 14. Nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, Đề tài cấp bộ - KHBĐ (2004)- 11, Chủ trì, 2007 - 2008.
 15. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng các xã có đông đồng bào theo đạo thiên chúa trong tình hình hiện nay, Đề tài cấp bộ KHBĐ - (2005) - 40 KHBĐ, là Thư ký KH (Chủ trì: TS. Lê Quang Hoan), 2006 - 2007.
 16. Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005 - 2020, Đề tài cấp nhà nước - KX.10.02, Tham gia (Chủ trì: PGS.TS. Trần Đình Hoan), 2005 - 2006.
 17. Một số vấn đề về công tác tổ chức trong hệ thống chính trị, Đề tài cấp bộ, Tham gia (Chủ trì: PGS, TS. Lê Minh Thông), 2005 - 2006.
 18. Những đặc trưng cơ bản của bộ máy quản lý đất nước và hệ thống chính trị nước ta trước thời kỳ đổi mới, Đề tài cấp nhà nước - KX.10.08, tham gia (Chủ trì: GS.TSKH. Vũ Minh Giang), 2005 - 2007.
 19. Cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Đề tài cấp nhà nước - KX.10.02, Tham gia (Chủ trì: PGS.TS. Lê Minh Thông), 2004 - 2005.
 20. Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Đề tài độc lập cấp nhà nước - ĐTĐL- 2002/07, Thành viên nhóm thư ký (Chủ trì: PGS.TS. Trần Đình Hoan), 2004 - 2005.
 21. Cơ cấu xã hội và một số vấn đề xã hội bức xúc trong quá trình đổi mới, Đề tài cấp nhà nước, Tham gia (Chủ trì: GS,TS. Đỗ Nguyên Phương), 2004 - 2006.
 22. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty Hàng không Việt Nam đến năm 2010, Đề tài của Tổng công ty, là Thư ký KH (Chủ trì: Dương Thắng Lợi), 1999 - 2000.
 23. Những vấn đề cơ bản về con người Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010, Đề tài cấp bộ, Tham gia (Chủ trì: TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc), 2005.
 24. Củng cố, tăng cường hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo Tin lành ở các tỉnh Tây Nguyên, Đề tài cấp bộ - KHBĐ (2001)-13, Thư ký KH (Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Hữu Tri), 2003 - 2004.
 25. Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực của giáo dục đại học Việt Nam, Đề tài cấp bộ trọng điểm - B98-39-02TĐ, là Thư ký KH (Chủ trì: PGS.TS. Nguyễn Thị Doan), 1999 - 2000.
 26. Triết lý kinh doanh và vận dụng vào quản lý phát triển doanh nghiệp nước ta, Đề tài cấp bộ trọng điểm - B96-39-01TĐ, Thư ký KH (Chủ trì: PGS, TS. Nguyễn Thị Doan), 1999 - 2000.
 27. Vận dụng khoa học quản lý vào việc phát triển các doanh nghiệp nước ta, Đề tài cấp bộ - B94-22-24, Thư ký KH (Chủ trì: TS. Nguyễn Thị Doan), 1995 - 1996.

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang tham gia:

 1. Đề tài Mã số KX.04-04/16-20, thuộc Chương trình KX.04/16-20, do TS. Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TW làm Chủ nhiệm.
 2. Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam, Chương trình khoa học cấp Bộ trọng điểm, Học viện CTQG Hồ Chí Minh chủ trì, 2015-2017.
 3. Đề tài mã số: KHBĐ (2016) -16: Công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, TS. Thào Xuân Sùng, Phó Ban Dân vận TW làm Chủ nhiệm.
 4. Đề tài cấp bộ: Công tác tài năng trẻ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp, Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Hồng.
 5. Cơ sở lý luận, thực tiễn của Chiến lược quốc gia về nhân tài trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đề tài độc lập cấp nhà nước, Thành viên Tổ thư ký. Chủ nhiệm: TS. Hồ Đức Việt, 2010 - 2013.