Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Đinh Văn Thông1. Thông tin cá nhân

Họ và tên:
 Đinh Văn Thông
 
Năm sinh:
 1958
Chức vụ:
Giảng viên chính, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường ĐHKT
Học vị:

 Tiến sĩ kinh tế (1994)

Email:
 thongdv@vnu.edu.vn
Điện thoại:
 (84-4) 38392757
Di động:
 (84) 916 593668
Địa chỉ cơ quan:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội


2. Quá trình đào tạo:

  •  Năm 1994: Tiến sĩ ; Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Chuyên ngành : Kinh tế Chính Trị.
  • Năm 1980: Đại học; Khoa Kinh tế Chính trị, ĐH Tổng Hợp Hà Nội; Chuyên ngành Kinh tế Chính trị.

3. Nghiên cứu và giảng dạy
3.1. Quá trình công tác

  • Năm 2007 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
  • Năm 1998 - 2007: Giảng viên, Khoa Kinh tế, ĐHQGHN.
  • Năm 1981 - 1998: Giảng viên, Trường Đại học Lâm nghiệp.
  • Năm 1998 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS
  • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 01
  • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 07

4. Các công trình đã công bố
4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

  1. Góp phần tìm hiểu một số vấn đề kinh tế - xã hội dưới ánh sáng đường lối đổi mới của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 1993

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

1. Giao đất, giao rừng cho hộ nông dân miền núi, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, 1994.
2. Chính sách đầu tư khoa học - kỹ thuật cho hộ nông dân miền núi, Tạp chí Lâm Nghiệp, 1996.
3. Về phương pháp luận trong nghiên cứu kinh tế của Adam Smith, Tạp chí Kinh tế - Luật, 2005.
4. Về quan hệ phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam (Kỷ yếu khoa học Đề tài cấp Nhà nước KT 04 - 07/06 - 10, 2009).
5. Những đặc trưng của nền kinh tế nông nghiệp phát triển bền vững, Tạp chí nghiên cứu phát triển bền vững, số 2, 2009
6. Học thuyết Keynes và vấn đề kích cầu nhằm chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam, Tạp chí khoa học, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 3, 2009.

5. Các đề tài nghiên cứu

5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

1. Mô hình tăng trưởng kinh tế của Adam Smiht, Đề tài cấp Khoa, Chủ trì, 2003 - 2005
2. Lý luận phân phối thu nhập của David Ricardo, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2006 - 2007.
3. Vai trò Nhà nước trong học thuyết kinh tế của John M.Keynes, Đề tài cấp Trường, Chủ trì, 2008 - 2009.
4. Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, Đề tài cấp Nhà nước KX 08-10, Tham gia, 1993 - 1995.
5. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Đề tài cấp Nhà nước KT 04 - 07/06 - 10, Tham gia, 2009 - 2011.

5.2. Đề tài, đề án hoặc nhiệm vụ KHCN các cấp đang chủ trì:

1. Nông nghiệp Việt Nam qua 25 năm đổi mới kinh tế (1986 - 2010), Đề tài cấp ĐHQG HN, Chủ trì, 2010 - 2011.