Trang Giới thiệu chung
 
Bùi Đại Dũng
1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
 Bùi Đại Dũng
Năm sinh:
 1964
Chức vụ:

 Giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển

Học vị:
 Tiến sĩ Kinh tế (2006)
Ngoại ngữ:
 Tiếng Anh
Email:
 dungbd@vnu.edu.vn
Điện thoại:
 (84-4) 37547506
Di động:
 (84) 986973399
Địa chỉ cơ quan:

 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội2. Quá trình đào tạo:
 • 2005 - 2007: Cao cấp lý luận chính trị; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
 • 2006: Tiến sĩ; Viện Kinh tế Chính trị thế giới, Chuyên ngành: Kinh tế.
 • 2001: Thạc sĩ; Đại học Quốc tế Nhật bản, Chuyên ngành: Kinh tế.
 • 1987: Đại học; Học viện Quan hệ Quốc tế, Chuyên ngành Kinh tế.

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:

 • 2009 đến nay: Giảng viên, Chủ nhiệm Bộ môn Chính sách công,Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2007-2009: Giảng viên, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Kinh tế phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2004 - 2007: Chuyên viên chính, Giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu và Cải cách hành chính; Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội vụ
 • 1998 - 2003: Chuyên viên chính, Thư ký Trưởng Ban; Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ
 • 1988 - 1997: Chuyên viên Kinh tế đối ngoại ; BanTài chính Quản trị Trung ương

3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

 • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 01
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 01

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
 • Nhóm lợi ích và phát triển kinh tế, chính sách công, phát triển và công bằng xã hội


5. Các công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Bùi Đại Dũng, Hiệu quả chi tiêu ngân sách dưới tác động của vấn đề nhóm lợi ích ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị Quốc gia, 2007.
 2. Bùi Đại Dũng, Công bằng trong phân phối: Cơ sở để phát triển bền vững, NXB Chính trị Quốc gia, 2012
 3. Đồng tác giả, Chính sách công và phát triển bền vững : Cán cân thanh toán, nợ công và đầu tư công, NXB Chính trị Quốc gia, 2012.
5.2. Các bài viết:
 1. Bùi Đại Dũng, “Một số yếu tố tác động đến chi tiêu Chính phủ”, Nghiên cứu Kinh tế, số 288, tr.47-52, 2002.
 2. Bùi Đại Dũng, “Cơ chế của sự gia tăng chi tiêu Chính phủ”, Vietnam’s Socio-economic Development, số 29, tr.32-36, 2002.
 3. Bùi Đại Dũng, “Thấy gì qua cơ chế dân chủ và giải pháp nâng cao chất lượng đại biểu nhân dân ở một số nước phát triển”, Tổ chức Nhà nước, số tháng 3, tr.8-10, 2005.
 4. Bùi Đại Dũng, “Hiệu quả chi tiêu ngân sách và chức năng chính phủ ở một số nước trên thế giới”, Nghiên cứu Kinh tế, số 320, tr.3-12, 2005.
 5. Bùi Đại Dũng, “Kinh nghiệm khuyến khích các tổ chức phi lợi nhận tham gia cung cấp hàng hoá và dịch vụ công ở một số nước trên thế giới”, Tổ chức Nhà nước, số tháng 7, tr.54-56, 2005.
 6. Bùi Đại Dũng, “Tăng trưởng và khoảng cách giàu - nghèo ở một số nước trên thế giới”, Nghiên cứu kinh tế, số 326, tr.40-46, 2005.
 7. Bùi Đại Dũng, “Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, số 2/2009.
 8. Bùi Đại Dũng, “Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với hệ sinh thái biển: Một số kinh nghiệm nước ngoài và điều kiện áp dụng tại Việt Nam”, Tạp chí của Viện kinh tế Việt Nam, 12/2009.
 9. Bùi Đại Dũng, “Lý thuyết Nhóm Lợi ích và định hướng phát triển bền vững ở VN”, Hội thảo do Hội đồng Lý luận TW tổ chức, 12/2009
 10. Bùi Đại Dũng, “Vấn đề phí tham quan di sản văn hóa”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, số 1/2011
 11. Bùi Đại Dũng, “Khống chế lòng tham những cái lợi ngắn hạn”, Tạp chí Tia sáng, số tháng 2/2012
 12. Bùi Đại Dũng, “Chi tiêu công và phát triển bền vững”, Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, số 4,2012
 13. Bùi Đại Dũng, “Một số phương pháp lượng giá tổn thất kinh tế áp dụng cho tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường”, Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao sức chống chịu trước biến đổi khí hậu,tr.429-436,Hạ Long, 11/2012.
 14. Bùi Đại Dũng, “Một số điều kiện cơ bản phục vụ yêu cầu lượng giá và lượng giá nhanh tổn thất kinh tế do tai biến thiên nhiên và sự cố môi trường”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Kinh tế học biến đổi khí hậu và gợi ý chính sách đối với Việt Nam, Đại học Kinh tế quốc dân Ausaid Australia đồng tổ chức, tr.717-726, Hà nội, 3/2013
 15. Bùi Đại Dũng, “Vấn đề công bằng và mô hình phân phối trong giai đoạn quá độ của Việt Nam”, Hội thảo Khoa học Quốc Gia: Định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam: một số vấn đề lý luận - thực tiễn mới đang đặt ra, do Hội đồng LLTW tổ chức, Hà nội, tháng 6/2013.
 16. Bùi Đại Dũng, “Phân phối thu nhập ở Việt Nam giai đoạn 2002-2010”, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, tr.24-38, số 206, tháng 6/2013.
 17. Bùi Đại Dũng, “Climate change and the role of universities (Biến đổi khí hậu và vai trò của các trường Đại học”, Bài gửi đi: Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về Biến đổi khí hậu thế giới tại Copenhagen, Đan Mạch (theo yêu cầu của United Nations University, Tokyo), tháng 10/2009.
 18. Bùi Đại Dũng, Vũ Trường Giang, "Giải pháp ‘vị trí việc làm’ trong tiến trình cải cách hành chính ở nước ta hiện nay”, Tổ chức Nhà nước, số tháng 5, tr.53-57, 2016.

6. Các đề tài nghiên cứu khoa học:


 1. Đổi mới việc quản lý hoạt động dịch vụ công, Đề tài cấp bộ, Bộ Nội vụ, 2005-2006, Thành viên.
 2. Điều tra thực trạng tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị Việt Nam, Bộ Nội vụ, 2005-2006, Thành viên.
 3. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, Bộ Nội vụ, 2006-2007, Chủ trì.
 4. Poverty reduction and economic development in Vietnam, Chương trình nghiên cứu phối hợp với Quỹ nghiên cứu của Thái Lan (TRF) giai đoạn 1, 5/2009, Chủ trì
 5. Khung chương trình nghiên cứu lượng giá kinh tế thiệt hại kinh tế do Biến đổi khí hậu và tai biến thiên nhiên ở Việt Nam - Định hướng nghiên cứu đến 2020, Đề tài cấp cơ sở. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, 5/2009, Chủ trì.
 6. The relative poverty problem in Japan (Vấn đề nghèo tương đối tại Nhật Bản), Chương trình nghiên cứu phối hợp với Đại học Quốc tế Nhật Bản (IUJ), 10-12/2009, Chủ trì.
 7. Nợ công và Khủng hoảng tài chính: Minh chứng quá khứ và Vấn đề hiện nay. Đề tài nhóm C, Đại học Kinh tế, 1/2012 - 5/2012, Thành viên.
 8. Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam, thời kỳ 1986-2010, Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia, 7/2010 - 7/2012, Chủ trì.
 9. Quy mô tầng lớp trung lưu tại Việt Nam theo tiêu chí thu nhập, Đề tài nhóm C, Đại học Kinh tế, 6/2013 - 12/2013, Chủ trì.
 10. Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề xuất giải pháp giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu, Đề tài cấp Nhà nước, Mã số: BĐKH 25, thực hiện từ 1/2013-1/2015, Thành viên.
 11. Tác động của chi tiêu công đến tăng trưởng, Đề tài nhóm C, Đại học Kinh tế, 6/2015 - 12/2015, Chủ trì.