Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Trần Thị Thái HàThông tin cá nhân:

Họ và tên:
Trần Thị Thái Hà
 
Năm sinh:
1958
Chức vụ:
Chủ nhiệm Bộ môn
Học vị:
Tiến sĩ (1996)
Ngoại ngữ:
Phó giáo sư (2005)
Email:
Điện thoại:
(84-4) 3754 7506 - 301
Di động:
(84) 982 280 658
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
           
Quá trình đào tạo:
 • Năm 1996: Tiến sĩ, Kinh tế, Viện Kinh tế Việt Nam - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.
 • Năm 1980: Đại học, Kinh tế Chính trị, ĐH Tổng hợp Hà Nội

Nghiên cứu và giảng dạy:

Quá trình công tác:

 • 2002 - nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 1997 - 2002: PGĐ trung tâm nghiên cứu- đào tạo , Uỷ ban chứng khoán nhà nước
 • 1984 - 1996: Giảng viên, Đại học Thương mại
 • 1980 - 1984: Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:

Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 01

Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 08

Các công trình đã công bố:

Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Các thị trường và định chế tài chính, NXB Đại học quốc gia, 2009

 2. Giáo trình Đầu tư tài chính, NXB Đại học Quốc gia, 2005

 3. Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, Đồng tác giả (viết một chương) , Học viện Ngân hàng, 2004

 4. Nghề môi giới chứng khoán, NXB Chính trị Quốc gia, 2002

 5. Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán , Đồng tác giả (viết 1 chương), NXB Chính trị QG, 2000

 6. Giáo trình cơ bản về chứng khoán và TTCK, Đồng tác giả (viết 1 chương), NXB Chính trị QG, 2000

Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Các công cụ tài chính gắn với khoản vay bất động sản tại Mỹ, Tạp chí Tài chính, Số 11 (541) 2009

 2. Lộ trình tự do hoá tài khoản vốn- Kinh nghiệm Hàn Quốc, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 2007

 3. Tự do hóa tài khoản vốn, một số khía cạnh lý thuyết, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 10-2006,

 4. Chính sách cổ tức - một số khía cạnh cần làm rõ, Tạp chí Tài chính, 9/2005

 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các định chế đầu tư trên thị trường vốn Việt Nam, Bài viết cho Hội thảo Khoa học 30 năm Khoa Kinh tế, 11-2004

 6. Tiếp cận vốn mạo hiểm Mỹ, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 27-28/11/02

 7. Mở cửa cho các ngân hàng nước ngoài - những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, 12/2004

 8. Vốn mạo hiểm và vai trò của chính phủ trong việc hình thành thị trường vốn mạo hiểm, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế10/2003

 9. Xây dựng thị trường đất và bất động sản để để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế.

Các đề tài nghiên cứu:

Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:

 1. Tự do hoá Tài chính: Lý luận, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, 2004-2006
 2. Thị trường vốn mạo hiểm - kinh nghiệm quốc tế và những gợi ý cho Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, 2003-2005
 3. Quản lý rủi ro đầu tư cổ phiếu ở Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán nhà nước, 2000-2001
 4. Một số vấn đề về hình thành và phát triển nghề môi giới chứng khoán ở Việt Nam, Uỷ ban chứng khoán nhà nước, 1999-2000.
 5. Phát triển thị trường bất động sản - Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam /QG. 09.43, Đề tài cấp ĐHQGHN, 2009-2011.