Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Xuân Thiên1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Xuân Thiên
Năm sinh:
1957
Chức vụ:

Giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế

Học vị:
Tiến sĩ (2002)
Học hàm:
PGS (2009)
Ngoại ngữ:
Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Email:
Điện thoại:
(84-4) 37547506 + máy lẻ 408 
Di động:
(84) 912.189.554
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo:

 • Năm 2002: Tiến sĩ, Viện Kinh tế học - TTKHXH & NVQG (nay là Viện Kinh tế Việt Nam); Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
 • Năm 1995: Sau Đại học; Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
 • Năm 1984: Đại học; Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị

3. Nghiên cứu và giảng dạy:

3.1. Quá trình công tác:
 • Năm 2007 đến 5/2017: Giảng viên, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • Năm 1984 - 2007: Giảng viên, Khoa Khoa Kinh tế Chính trị - Đại học Tổng hợp Hà Nội, Khoa Kinh tế - Trường Đại học KHHXHNV - ĐHQGHN, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:
 • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 03
 • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 20

4. Các công trình đã công bố

4.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Kinh tế học quốc tế, NXB ĐHQGHN, thành viên tham gia, 2009.
 2. Thương mại quốc tế, NXB ĐHQGHN, Chủ biên, năm 2011.
 3. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2013, thành viên tham gia.

4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

 1. Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tác giả, Nghiên cứu Kinh tế, Số 12 (439), tháng 12/2014.
 2. Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tài liệu Hội thảo Quốc tế: “Hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam”, Ban Kinh tế Trung ương và Trường ĐHKT - ĐHQGHN, ngày 28/10/2014.
 3. Môi trường đầu tư của các nước ASEAN và vấn đề phát triển bền vững, Tác giả, Tạp chí Cộng sản, số 87, tháng 3/2014.
 4. Môi trường đầu tư của các nước ASEAN và vấn đề phát triển bền vững, Tác giả, Tên kỷ yếu: Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, International Conference 2013, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 5. Những nhân tố tác động tới việc thu hút FDI ở các nước ASEAN hiện nay, Tác giả, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7 (160), 2013.
 6. Tác động của việc tham gia AEC đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Tài liệu Hội thảo Quốc tế:Tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, Trường ĐHKT - ĐHQGHN, tháng 10/2013.
 7. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, Tác giả, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 3, 2013, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.
 8. Một số đặc điểm chính của FDI vào ASEAN giai đoạn 2000-2010 và giải pháp chính sách, Tác giả, Nghiên cứu Kinh tế, số 11 (414), tháng 11/2012.
 9. Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Tác động của toàn cầu hóa tới một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21”, Viện nghiên cứu Châu Âu, Hà Nội, ngày 20/4/2012.
 10. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam - hướng tới ngang tầm đối tác chiến lược, Tác giả, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 (146), 2012.
 11. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam - hướng tới tầm cao mới của sự hợp tác, Nguyễn Xuân Thiên và Nguyễn Việt Khôi, Hội thảo khoa học Quốc tế “Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản: Nội dung và lộ trình”, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam, tháng 11/2010.
 12. Định hướng nghiên cứu về Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học Hà Nội học: Phương pháp tiếp cận và nội dung nghiên cứu, Viện Việt Nam học và KHPT - ĐHQGHN; Hội Sử học Hà Nội - Liên hiệp các Hội KH & KT Hà Nội, Hà Nội, 2011.
 13. Vai trò, đặc điểm và xu hướng FDI của Nhật Bản vào một số nước Đông Nam Á, Tác giả, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (120), 2010.
 14. Impact of Japan’s official development assistance on Vietnam’s socio-economic development, đồng tác giả với Nguyen Viet Khoi, Economics and Business, Vol.26.5E,2010, Journal of science, Vietnam National University, Hanoi.
 15. Lý thuyết lợi thế so sánh và gợi ý đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển hiện nay, Tác giả, Báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc gia, Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của Thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương, Hà Nội, tháng 1/2010.
 16. Vai trò, đặc điểm và xu hướng FDI của Nhật Bản vào một số nước Đông Nam Á, Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (120)/2010.
 17. Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào, Tác giả, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & chính trị Thế giới, Số 5 (169), tháng 5/2010.
 18. Hợp tác giữa các Trường, Viện và các Công ty Nhật Bản - Những gợi ý cho Việt Nam , Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 6 (100)/2009.
 19. Quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia, Đồng tác giả với PGS.TS Trần Văn Tùng, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & chính trị Thế giới, Số 9 (161), tháng 9/2009.
 20. Tác động của ODA Nhật Bản đến phát triển kinh tế Việt Nam, Đồng tác giả với Th.s Nguyễn Việt Khôi, Nghiên cứu Nhật Bản ở Đông Nam Á: Quá khứ, hiện tại và tương lai, Hội nghị quốc tế lần thứ Hai của Hiệp hội nghiên cứu Nhật Bản ở Đông Nam Á, JSA - ASEAN & Viện KHXH Việt Nam, Hà Nội, ngày 22 -23/10/2009.
 21.  Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế Nhật Bản, Tác giả, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, Số 223/tháng 7/2008.
 22. Bước đầu tìm hiểu kinh nghiệm hợp tác của các Trường Đại học Nhật Bản với các Viện nghiên cứu và các Công ty, Tác giả, Báo cáo tại Hội thảo: Hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và các Doanh nghiệp: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp. Trường ĐHKT - ĐHQGHN & Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội, tháng 9/2008.
 23. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở các nước ASEAN và một số gợi ý đối với Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, 2006.
 24. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở ASEAN và Trung Quốc: quy mô và triển vọng, Tác giả, Tạp chí khoa học Kinh tế - Luật, 2005.
 25. Xu hướng toàn cầu hóa và những thách thức đối với Việt Nam, Tác giả, Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Kinh tế - ĐHQGHN, NXBĐHQGHN, 2005.
 26. Triển vọng đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào ASEAN, Tác giả, Tạp chí Kinh t ế Châu Á - Thái Bình Dương, 2003.
 27. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản ở các nước ASEAN, Tác giả, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, 2001.
 28. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp, Tác giả, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, 2001.
 29. Các giải pháp của Việt Nam đối với thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản, Tác giả, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, 2001.
 30. Chính sách lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương Xingapo, Tác giả, Những vấn đề Kinh tế Thế giới, Số 3(59) tháng 6/1999.
 31. Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN trong những điều kiện mới, Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 1998.
 32. Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN nhìn từ lợi thế so sánh và bổ sung cơ cấu kinh tế, Tác giả, Tạp chí Thông tin lý luận, tháng3/1998.
 33. Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa, Tác giả, Báo cáo khoa học tại hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất, 1998, Hà Nội, Việt Nam.
 34. "Japannese Foreign Direct Investment in ASEAN: Problem and Suggestion", Paper in Japannese Study Center, the Intitute of East Asian Studies. Tác giả, Thammasat University, tháng 5/1997.
 35. Việt Nam trong xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa, Đồng tác giả với TS. Khu Thị Tuyết Mai, Báo cáo khoa học tại Hội nghị thế giới lần thứ XV của Hiệp hội nghiên cứu tương lai thế giới từ 29/9 đến 3/10/1997 ở Brisbane (Australia), 1997.
 36. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN, Tác giả, Tạp chí Thông tin lý luận, 1995.
 37. 20 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Tác giả, Con số và sự kiện, 1995.
 38. Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Tác giả, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, 1995.
 39. Tình hình quan hệ kinh tế Việt - Mỹ từ sau khi bỏ cấm vận đến bình thường hoá, Tác giả, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 1995.
 40. Chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ở các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Khoa học, ĐHTHHN, 1994.
 41. "Vietnam - Japan Economic Cooperation", Tác giả, Vietnam Economic New, 1994.
 42. “The Export oriented Industrialisation Strategy in ASEAN Countries and some lessons for Vietnam”, Euro- Southeast Asian Network on Innovation and Co-Development Study, Edited by Ye Jin, Roskide University, May, 1994.

5. Các đề tài nghiên cứu:

 1. Nghiên cứu so sánh môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các nước ASEAN: Gợi ý chính sách cho Việt Nam, Cấp ĐHQGHN, 2011-2013, Mã số: QG.11.36. Đã nghiệm thu.
 2. Hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Campuchia và Lào, Đề tài cấp ĐHQGHN, Chủ trì, 9/2009-7/2011, Mã số: QK.09.07. Đã nghiệm thu.
 3. Vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế Nhật Bản và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam, Cấp ĐHQGHN, 2005 - 6/2008, QK05.04ĐHQGHN. Đã nghiệm thu.
 4. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam: Những vấn đề và một số gợi ý, Cấp ĐHQGHN, 2001 -2003, QK.01.05 ĐHQGHN. Đã nghiệm thu.
 5. Hợp tác kinh tế Việt Nam ASEAN: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Cấp ĐHQGHN, 1997 - 2000, QX97.02, Đã nghiệm thu.
 6. Bước đầu tìm hiểu hoạt động của các công ty thương mại tổng hợp Nhật Bản tại Việt Nam, Cấp Trường, 10/1993 -7/1994, T93 KT11. Đã nghiệm thu.
 7. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Cấp ĐHQGHN, Mã số QG.14.43, chủ trì, thời gian 2014-2016.