Trang Giới thiệu chung
 
Nguyễn Xuân Thiên1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:
Nguyễn Xuân Thiên
Năm sinh:
1957
Chức vụ:

Giảng viên cao cấp

Học vị:
Tiến sĩ Kinh tế
Học hàm:
PGS
Ngoại ngữ:
Tiếng Nhật, Tiếng Anh
Email:
Di động:
(84) 912.189.554
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)
 • 1984: Đại học; Khoa Kinh tế - Đại học Tổng hợp Hà Nội; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị
 • 1995: Thạc sĩ ; Khoa Kinh tế - ĐHQGHN; Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
 • 2002: Tiến sĩ, Viện Kinh tế học - TTKHXH & NVQG (nay là Viện Kinh tế Việt Nam); Chuyên ngành: Kinh tế Chính trị.
3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)
 • 2017-2020: Giảng viên cao cấp, Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 2007-2017: Giảng viên chính, Phó Chủ nhiệm Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
 • 1985-2007: Giảng viên, Khoa Khoa Kinh tế Chính trị - Đại học Tổng hợp Hà Nội, Khoa Kinh tế - Trường Đại học KHHXHNV - ĐHQGHN, Khoa Kinh tế - ĐHQGHN, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại Việt Nam, Quan hệ kinh tế giữa các nước ASEAN với Nhật Bản, Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế; Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế; Toàn cầu hóa và chính sách công; Các vấn đề chính sách trong nền kinh tế quốc tế ; Toàn cầu hóa và khu vực hóa trong nền kinh tế thế giới.
5. Công trình đã công bố:
5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
 1. Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các nước ASEAN (Chủ biên), Sách chuyên khảo, NXB ĐHQGHN 2020, ISBN: 978-604-9936-60-9
 2. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia (Chủ biên), Sách tham khảo, NXB Thông tin và Truyền thông, năm 2019, ISBN: 978-604-80-3572-3
 3. Giáo trình Thương mại Quốc tế (Chủ biên), NXB ĐHQGHN ; Năm 2011. Được tái bản năm 2015, ISBN: 978-604-62-2082-4
 4. Giáo trình Kinh tế Quốc tế ( Thành viên tham gia), NXB ĐHQGHN, Năm 2009.
 5. Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam (Thành viên tham gia) Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, NXB Chính trị Quốc gia 2013.
5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):
 1. Hàng rào kỹ thuật đối với thương mại và hàm ý chính sách cho Việt Nam, Hội thảo Khoa học Quốc tế: phát triển Kinh tế và Thương mại Việt Nam trong bối cảnh bảo hộ thương mại,  Trường ĐH Thương mại, NXB Hà Nội 2020, Tháng 8-2020, ISBN: 978-604-55-6873-6
 2. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Tạp chí Khoa học, Đại học Tân Trào, số 15-3/2020, tr.62-70.
 3. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch của huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc tế, Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang: Tiềm năng, thực trạng và giải pháp, NXB KH & KT, ISBN: 978-604-67-1413-2
 4. Vận dụng lý thuyết thương mại vào phát triển xuất khẩu bền vững của Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 6 (481), tháng 6-2018, Viện Kinh tế Việt Nam – Viện Hàn lâm KHXH VN
 5. Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút khách du lịch quốc tế của tỉnh Phú Thọ, Hội thảo khoa học Quốc gia: “Phát triển kinh tế địa phương: Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0”, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, tháng 4/2018.
 6. Bước đầu đánh giá kết quả thực hiện Luật Thủ đô và các văn bản quy định chi tiết, Đồng tác giả với PGS.TS. Nguyễn Thành Công (Viện NCPT KT – XH Hà Nội), Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Thực trạng và giải pháp thực hiệu hiệu quả Luật Thủ đô, Hà Nội – 28/3/2018,  Ủy Ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội, Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội,
 7. Một số tồn tại hạn chế trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Campuchia và giải pháp khắc phục, Hội thảo Khoa học Quốc tế: Quan hệ Việt Nam – Campuchia 50 năm hợp tác & phát triển, Viện nghiên cứu Đông Nam Á- Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, tháng 8 năm 2017, tr.1-6.
 8. Các lý thuyết thương mại và phát triển thương mại biên giới của tỉnh Hà Giang, Hội thảo Quốc gia: Phát triển & Quản lý thương mại biên giới vùng Tây Bắc: thực trạng và những vấn đề đặt ra, tháng 3 năm 2017, Trường ĐHKT- ĐHQGHN, tr.172 - 181
 9. Kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan và một số gợi ý đối với Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 113 (5-2016), Nguyễn Xuân Thiên & Hà Minh Tuấn
 10. Phát triển du lịch của Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu châu Phi & Trung Đông, số 04 (128), tháng 4 năm 2018, Nguyễn Xuân Thiên & Hà Minh Tuấn
 11. Môi trường đầu tư ở Việt Nam và vấn đề phát triển bền vững, Tác giả, Nghiên cứu Kinh tế, Số 12 (451), tháng 12 năm 2015.
 12. Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tác giả, Nghiên cứu Kinh tế, Số 12 (439), tháng 12 năm 2014.
 13. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam – hướng tới ngang tầm đối tác chiến lược, Tác giả, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 5 (146), 2012.
 14. Môi trường đầu tư của các nước ASEAN và vấn đề phát triển bền vững, Tác giả, Tạp chí Cộng sản, số 87 (3-2014).
 15. Impact of Japan’s official development assistance on Vietnam’s socio-economic development, đồng tác giả với Nguyen Viet Khoi, Economics and Business, Vol.26.5E,2010, Journal of science, Vietnam National University, Hanoi.
 16. Một số tồn tại hạn chế trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam – Campuchia và giải pháp khắc phục; Hội thảo khoa học: Quan hệ Việt Nam – Campuchia: 50 năm hợp tác và phát triển, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á- Viện Hàn lâm KHXHVN, Hà Nội, 11/8/2017;  tr.1-6
 17. Các lý thuyết thương mại và phát triển thương mại biên giới của tỉnh Hà Giang, kỷ yếu hội thảo quốc gia: Phát triển và quản lý thương mại biên giới vùng Tây Bắc; Hà Giang tháng 3/2017, tr. 172-181
 18.  Kinh nghiệm phát triển du lịch của Thái Lan và một số gợi ý đối với Việt Nam, Tạp chí Cộng sản, số 113 (5-2016), Nguyễn Xuân Thiên – Hà Minh Tuấn
 19. Phát triển du lịch của Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông, 04 (128), tháng 4/2016, Nguyễn Xuân Thiên-Hà Minh Tuấn
 20. Tăng cường liên kết vùng kinh tế trọng điểm Trung bộ để thu hút nguồn vốn FDI cho phát triển ngành du lịch, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7 (184) 2015
 21. Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam, Tài liệu Hội thảo Quốc tế: “Hướng tới Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam”, Ban Kinh tế Trung ương và trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN, HANOI, 28 OCTOBER 2014.
 22. Quan hệ thương mại Việt Nam - Lào, Tác giả, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & chính trị Thế giới, Số 5(169), tháng 5/2010.
 23. Môi trường đầu tư của các nước ASEAN và vấn đề phát triển bền vững, Tác giả, Tên kỷ yếu: Môi trường đầu tư hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam, International Conference 2013, Trường ĐH Kinh tế- ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội Việt Nam.
 24. Những nhân tố tác động tới việc thu hút FDI ở các nước ASEAN hiện nay, Tác giả, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 7 (160), 2013.
 25. Tác động của việc tham gia AEC đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, Tài liệu Hội thảo Quốc tế: Tham gia vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, HANOI, 11 OCTOBER 2013.
 26. Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, Tác giả, Kinh tế và Kinh doanh, Tập 29, Số 3, 2013, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN.\
 27. Một số đặc điểm chính của FDI vào ASEAN giai đoạn 2000-2010 và giải pháp chính sách, Tác giả, Nghiên cứu kinh tế, số 11 (414), 11-2012.
 28. Tác động của toàn cầu hóa đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh mới, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: “Tác động của toàn cầu hóa tới một số nền kinh tế chuyển đổi Đông Âu và Việt Nam những năm đầu thế kỷ 21”, Viện nghiên cứu Châu Âu, Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012.
 29. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản tại Việt Nam – hướng tới tầm cao mới của sự hợp tác, Nguyễn Xuân Thiên và Nguyễn Việt Khôi, Hội thảo khoa học Quốc tế “Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam – Nhật Bản: Nội dung và lộ trình”, Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á- Viện Khoa học Xã hội Việt Nam; Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Hà Nội, Việt Nam tháng 11/2010.
 30. Định hướng nghiên cứu về Hà Nội trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, Kỷ yếu hội thảo khoa học Hà Nội học: Phương pháp tiếp cận và nội dung nghiên cứu, Viện Việt Nam học và KHPT-ĐHQGHN; Hội Sử học Hà Nội-Liên hiệp các Hội KH & KT Hà Nội, Hà Nội, 2011.
 31. Vai trò, đặc điểm và xu hướng FDI của Nhật Bản vào một số nước Đông Nam Á, Tác giả, Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (120), 2010.
 32. Lý thuyết lợi thế so sánh và gợi ý đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển hiện nay, Tác giả, Báo cáo tại Hội thảo khoa học quốc gia, Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của Thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam, Hội đồng lý luận Trung ương, Hà Nội, tháng 1/2010.
 33. Hợp tác giữa các Trường, Viện và các Công ty Nhật Bản - Những gợi ý cho Việt Nam , Tác giả, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 6 (100)/2009.
 34. Quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia, Đồng tác giả với PGS.TS Trần Văn Tùng, Tạp chí Những vấn đề Kinh tế & chính trị Thế giới, Số 9 (161), tháng 9/2009
 35. Tác động của ODA Nhật Bản đến phát triển kinh tế Việt Nam, Đồng tác giả với Th.s Nguyễn Việt Khôi, Nghiên cứu Nhật Bản ở Đông Nam Á: Quá khứ, hiện tại và tương lai, Hội nghị quốc tế lần thứ Hai của Hiệp hội nghiên cứu Nhật Bản ở Đông Nam Á, JSA - ASEAN & Viện KHXH Việt Nam, Hà Nội, ngày 22 -23 tháng 10/2009.
 36. Impact of Japan’s ODA on Vietnam’s Economic Development; Japanese Studies in Southeast Asia: The past, present and Future. Second international conference of the Japanese Studies Association in Southeast Asia, Hanoi, 22-23 October 2009, Hosted by Vietnam Academy of Social Sciences, Vietnam. http://www.jsa-asean.info/images/2nd%20JSA-ASEAN%20Conference%20Electronic%20Proceedings.pdf
 37.  Vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế Nhật Bản, Tác giả, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, Số 223/ Tháng 7/2008
 38. Bước đầu tìm hiểu kinh nghiệm hợp tác của các Trường Đại học Nhật Bản với các Viện nghiên cứu và các Công ty, Tác giả, Báo cáo tại Hội thảo: Hợp tác giữa trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và các Doanh nghiệp: tiềm năng, thực trạng và giải pháp. Trường ĐHKT -ĐHQGHN & Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hà Nội, tháng 9/2008
 39. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở các nước ASEAN và một số gợi ý đối với Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, 2006
 40. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở ASEAN và Trung Quốc: quy mô và triển vọng, Tác giả, Tạp chí khoa học Kinh t ế - Luật, 2005
 41. Xu hướng toàn cầu hóa và những thách thức đối với Việt Nam, Tác giả, Kỷ yếu hội thảo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Kinh tế - ĐHQGHN, NXBĐHQGHN, 2005
 42. Triển vọng đầu tư trực tiếp của Nhật Bản vào ASEAN, Tác giả, Tạp chí Kinh t ế Châu Á - Thái Bình Dương, 2003
 43. Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản ở các nước ASEAN, Tác giả, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, 2001
 44. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam: Vấn đề và giải pháp, Tác giả, Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, 2001
 45. Các giải pháp của Việt Nam đối với thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản, Tác giả, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, 2001
 46. Chính sách lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương Xingapo, Tác giả, Những vấn đề Kinh tế Thế giới, Số 3(59) tháng 6/1999
 47. Tăng cường hợp tác kinh t ế Việt Nam - ASEAN trong những điều kiện mới, Tác giả, Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, 1998
 48. Hợp tác kinh tế Việt Nam - ASEAN nhìn từ lợi thế so sánh và bổ sung cơ cấu kinh tế, Tác giả, Tạp chí Thông tin lý luận, 3/1998
 49. Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa, Tác giả, Báo cáo khoa học tại hội nghị Quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất, 1998, Hà Nội, Việt Nam.
 50. "Japannese Foreign Direct Investment in ASEAN: Problem and Suggestion", Paper in Japannese Study Center, the Intitute of East Asian Studies. Tác giả, Thammasat University, 5/1997
 51. Việt Nam trong xu hướng khu vực hóa và toàn cầu hóa, Đồng tác giả với TS. Khu Thị Tuyết Mai, Báo cáo khoa học tại Hội nghị thế giới lần thứ XV của Hiệp hội nghiên cứu tương lai thế giới từ 29.9 đến 3/10/1997 ở Brisbane (Australia), 1997.
 52.  Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi gia nhập ASEAN, Tác giả, Tạp chí Thông tin lý luận, 1995.
 53.  20 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản, Tác giả, Con số và sự kiện, 1995
 54.  Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Tác giả, Tạp chí nghiên cứu Đông Nam Á, 1995.
 55. Tình hình quan hệ kinh tế Việt - Mỹ từ sau khi bỏ cấm vận đến bình thường hoá, Tác giả, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 1995
 56. Chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu ở các nước ASEAN và một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, Tác giả, Tạp chí Khoa học, ĐHTHHN, 1994.
 57. " Vietnam - Japan Economic Cooperation", Tác giả, Vietnam Economic New, 1994.
 58. “The Export oriented Industrialisation Strategy in ASEAN Countries and some lessons for Vietnam”, Euro- Southeast Asian Network on Innovation and Co-Development Study, Edited by Ye Jin, Roskide University, May, 1994.
 59. 5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học (theo cấp: nhà nước, ĐHQGHN/Bộ, Trường…):
 60. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào ngành du lịch giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập WTO, Cấp ĐHQGHN, Mã số QG.14.43, chủ trì, thời gian 2014-2016.
 61. Nghiên cứu so sánh môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài trong các nước ASEAN: Gợi ý chính sách cho Việt Nam, Cấp ĐHQGHN, 2011-2013, Mã số: QG.11.36. Đã nghiệm thu.
 62. Hợp tác thương mại giữa Việt Nam với Campuchia và Lào, Đề tài cấp ĐHQGHN, Chủ trì, 9/2009-7/2011, Mã số: QK.09.07. Đã nghiệm thu.
 63. Vai trò của văn hoá đối với phát triển kinh tế Nhật Bản và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam, Cấp ĐHQGHN, 2005 - 6/2008, QK05.04ĐHQGHN. Đã nghiệm thu.
 64. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Việt Nam: Những vấn đề và một số gợi ý, Cấp ĐHQGHN, 2001 -2003, QK.01.05 ĐHQGHN. Đã nghiệm thu.
 65. Hợp tác kinh tế Việt Nam ASEAN: Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Cấp ĐHQGHN, 1997 - 2000, QX97.02, Đã nghiệm thu.
 66. Bước đầu tìm hiểu hoạt động của các công ty thương mại tổng hợp Nhật Bản tại Việt Nam, Cấp Trường, 10/1993 -7/1994, T93 KT11. Đã nghiệm thu.
6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:
 • Nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhật Bản vào các nước ASEAN, Thời gian 3 tháng, từ 1/3/1997 đến 30/5/1997 tại Trung tâm nghiên cứu Nhật Bản, Viện Đông Bắc Á, Đại học Thammasat, Băng Cốc, Thái Lan. Học bổng: Quỹ Nhật Bản tài trợ qua nước thứ ba (Thái Lan).
 • Nghiên cứu Tiếng Nhật nâng cao và Kinh tế, Văn hóa Nhật Bản tại Trung tâm tiếng Nhật, Trường Đại học Waseda Nhật Bản. Thời gian 1 năm từ tháng 9/1998 đến tháng 9/1999. Học bổng: Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản tài trợ.
 • Tham dự Hội nghị thế giới lần thứ XV của Hiệp hội nghiên cứu tương lai thế giới từ 29.9 đến 3/10/1997 ở Đại học Queensland, Brisbane (Australia). Học bổng tham dự do Hiệp hội Nghiên cứu Tương lai Thế giới (WFSF) tài trợ.