Trang Giới thiệu chung
 
Phan Huy Đường1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Phan Huy Đường
 
Năm sinh:
1950
Chức vụ:
Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ kinh tế (1994)
Học hàm:
Phó giáo sư (2003)
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh, Tiếng Đức
Email:
duongph@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 3784 0871
Di động:
(84) 912 303 959
Địa chỉ cơ quan:
144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
 
2. Quá trình đào tạo:
  • Năm 1977: Đại học; Đại học Tổng hợp Hà Nội
  • 12/1977 - 12/1980: Học viên Chuyên tu Lý luận Chính trị.
  • Trường Tuyên Huấn Trung ương
  • Năm 1994: Tiến sĩ; Đại học Kinh tế Quốc dân; Chuyên ngành Kinh tế.
3. Nghiên cứu và giảng dạy:
3.1. Quá trình công tác:
  • Năm 1988 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
  • Năm 1981 - 1988: Giảng viên Bộ môn Mác - Lênin, Đại học Tổng Hợp Hà Nội
  • Năm 1977 - 1980: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được cử đi học, Trường Tuyên huấn Trung ương.
3.2. Hướng dẫn, đào tạo HVCH, NCS:
  • Số lượng tiến sĩ đã và đang đào tạo: 04
  • Số lượng thạc sĩ đã và đang đào tạo: 20
4. Các công trình đã công bố:
4.1 Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:
1. Quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2010.
2. Lịch sử các học thuyết kinh tế (chủ biên), NXB Lao động xã hội, 2009.
3. Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp (viết chung), NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2009.
4. Tư tưởng HCM về hợp tác xã: Những vấn đề lý luận và thực tiễn (viết chung), NXB Chính trị quốc gia, 2008.
5. Kinh tế đối ngoại Việt Nam, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2007.
6. Tiêu thụ nông sản Việt Nam : Thực trạng và vấn đề đặt ra trong hội nhập quốc tế(viết chung), NXB Lao động xã hội, 2006.
7. Khu vực kinh tế phi chính thức và những vấn đề đặt ra cho các nhà quản lý (viết chung), NXB Đại học quốc gia, Hà Nội, 2004.
8. Kinh tế chính trị Mác Lê- nin (viết chung), 2002.
9. Kinh tế học phát triển (viết chung), NXB Giáo dục, 1997.
10.  Lý luận cơ chế thị trường và sự vận dụng ở Việt Nam, Học viện Quốc gia HCM, 1996.
4.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):
1. Lý thuyết việc làm của J.M.KENES và sự vận dụng ở Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia, tháng 1/2010.
2. Lý thuyết tăng trưởng của J.M.KENES và những nghiên cứu cho Việt Nam, Hội thảo khoa học quốc gia, tháng 1/2010.
3. Nhân tố văn hoá trong phát triển kinh tế ở Việt Nam, Hội thảo quốc tế, Hà Nội, 12/2009.
4. Giải pháp nâng cao hiệu quả xã hội hoá dạy nghề ở VN, Hội thảo: Những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng về xã hội hoá các dịch vực công (tác giả), 9/2009.
5. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động ở một số nước và gợi ý cho VN (tác giả), Tạp chí quản lý nhà nước, 9/2009.
6. Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về xuất khẩu lao động (tác giả), Tạp chí Lao động và xã hội, 4/2009.
7. Vai trò vốn đầu tư nước ngoài ở Mexico (tác giả), Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 5/2009.
8. Nâng cao chất lượng dịch vực của nhà nước về bảo vệ quyền lợi của người lao động VN ở nước ngoài (tác giả), Tạp chí kinh tế phát triển, 5/2009.
9. Những bài học trong điều hành chính sách tiền tệ ở VN (tác giả), Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 4//2009.
10.  Hệ luỵ của khủng hoảng thị trường tài chính Mỹ (tác giả), Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, 3/2009.
11.  Xoá đói giảm nghèo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ở VN (tác giả), Tạp chí Lao động và xã hội, 2/2008.
12.  Thấy gì qua giải pháp chống lạm phát những tháng đầu năm 2008 (tâc giả), Tạp chí Khoa học- ĐHQGHN, 2008.
13.  Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển kinh tế bền vững và độc lập tự chủ (tác giả), Hội thảo quốc tế, Hà Nội, 12/2008.
14.  Vai trò của hợp tác xã trong tiêu thu nông sản VN (tác giả), Hội thảo khoa học quốc gia, 2007.
15.  Tranh chấp và chiến tranh thương mại (tác giả), Tạp chí Cộng sản, 4/2007.
16.  Some Measures to remove Barriers and difficulties for small and mediem - sizes enterprices to peaetrate into interrnational  market (tác giả), Tạp chí Entrepreneurship In  Viet Nam faculty of Ecomics Viet Nam national university Ha Noi and The pacific century ingtitute Los Angeles - California - USA, 2006.
17.  Kinh nghiệm điều chỉnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng mở của một số nước thành viên ASEAN (tác giả), Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN, số 3- 2004.
18.  Tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực xuất khẩu (đồng tác giả), Tạp chí Cộng sản, tháng 1/2004.
19.  Phát triển kinh tế nhiều thành phần ở VN: Lý luận và thực tiễn (đồng tác giả), Kỷ yếu hội thảo khoa học- NXB CTQG, 2004.
20.  Sản xuất, chế biến, tiêu thụ dứa ở VN hiện nay (tác giả), Tạp chí Nông nghiệp và Nông thôn, số 4/2003.
21.  Phát triển chủ nghĩa tư bản nhà nước- một tư tưởng lớn của Lênin (tác giả), Tạp chí cộng sản, tháng 4/2003.
22.  Một vài suy nghĩ về thị trường nông thôn (tác giả), Tạp chí Nông nghiệp và Nông thôn, 11/2002.
23.  Những tồn tại chủ yếu trong kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện nay (tác giả), ĐHKTQD- HN, 8/2002.
24.  Phát triển chế biến rau quả vùng đồng bằng sông Hồng (tác giả), Kinh tế phát triển- ĐHKTQD, 4/2002.
25.  Bàn về vai trò của thuế trong chương trình cải cách chính sách quản lý vĩ mô nhà nước (đồng tác giả), Tạp chí kiểm toán, số 4/32 tháng 8/2001.
26.  Nội dung chủ yếu của cơ chế thị trường tự điều chỉnh (tác giả), Một số vấn đề lý luận KTCT và phát triển kinh tế VN - HVCTQG HCM, 1995.
27.  Đôi điều về thị trường nông thôn nước ta hiện nay (tác giả), Tạp chí nghiên cứu lý luận - HVCTQG HCM, số 3/1995.
28.  Hộ gia đình làm chủ thể với phát triển nông nghiệp hàng hoá (tác giả), Tạp chí nghiên cứu lý luận - HVCTQG HCM, số 3/1995.
29.  Vai trò và hạn chế của cơ chế thị trường tự điều chỉnh (tác giả), Tạp chí Khoa học ĐHQG HN, số 5/94.
30.  Đổi mới kĩ thuật và xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (tác giả), Kinh tế và phát triển- ĐHKTQD, số 7+8/1994.
31.  Quy luật nào chi phối thị trường là chủ yếu? (tác giả), Tạp chí nghiên cứu lý luận- HVCTQG HCM, số 2/1994.
32.  Phát triển cơ cấu hạ tầng dịch vụ sản xuất và xã hội để vận dụng cơ chế thị trường VN (tác giả), Hội thảo khoa học ĐHKTQG - NXB Nông nghiệp, 1993.
33.  Tiếp tục tạo những điều kiện mới để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở VN (tác giả), Tạp chí Khoa học - ĐHQGHN, số 5/93.
34.  Lý thuyết cơ chế thị trường của Asin (tác giả), Hội thảo khoa học sách: Một số vấn đề phát triển nông nghiệp nông thôn hiện nay - NXB nông nghiệp, 1993.
35.  Vấn đề công nghiệp hoá ở nước ta hiện nay (đồng tác giả), Tạp chí Cộng sản, số 11/1993.
36.  Vấn đề sở hữu trong nền kinh tế (đồng tác giả), Thuờng báo khoa học ĐHKTQD, số XXII, 11/1993.
37.  Suy nghĩ về mô hình kinh tế và định hướng phát triển của nước ta (đồng tác giả), Nghiên cứu và dự báo của kế hoạch nhà nước, số 9/1993.
38.  Kinh tế nông hộ ở nước ta- xu hướng phát triển và những vấn đề cần giải quyết (đồng tác giả), Nghiên cứu lý luận HVCTQG HCM, số 4/1993.
5. Các đề tài nghiên cứu:
5.1. Đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia:
1. Quản lý Nhà nước về Xuất khẩu lao động ở VN. Đề tài câp Bộ (ĐHQGHN) 2008 - 2010.
2. Xoá đói giảm nghèo trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam, Đề tài cấp Bộ ĐHQGHN quản lý, 2006 - 2008.
3. Chính sách kinh tế đối ngoại VN từ năm 1986 đến nay, Đề tài cấp Bộ ĐHQGHN quản lý, 2003 - 2005.
4. Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy tiêu thụ nông sản ở nước ta, Đề tài cấp Bộ ĐHQGHN quản lý, 2001 - 2003.
5. Khu vực kinh tế phi chính thức: Thực trạng và những vấn đề đặt ra với công tác quản lý, Đề tài cấp Bộ ĐHQGHN quản lý, 2001 - 2003.
6. Những nhân tố  thúc đẩy cản trở và phát sinh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế Việt Nam, Đề tài cấp Bộ ĐHQGHN quản lý, 1998 - 2000.