Trang Giới thiệu chung
 
Đinh Văn Toàn1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Đinh Văn Toàn

 

Năm sinh:

1967

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược, Viện Quản trị kinh doanh - Trường ĐH Kinh tế

Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng KĐCLGD Trung tâm KĐCLGD ĐHQGHN.

Học vị:

Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh; Tiếng Nga

Email:

 

Điện thoại:

0912102099

Địa chỉ CQ:

Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quá trình đào tạo: (theo thứ tự từ cũ đến mới nhất)

 • 1990: Tốt nghiệp Đại học Trường ĐH Bách khoa Hà Nội. Chuyên ngành Kinh tế năng lượng
 • 1998: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Australia. Chuyên ngành Kinh tế học phát triển
 • 1999: Khóa đào tạo về quản lý phát triển nguồn nhân lực do Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) và Ủy hội Sông Mê-Kông thực hiện (10/1998-8/1999)
 • 2005: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
 • 2004-2006: Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị QG Hồ Chí Minh
 • 2009: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý, Học viện Cán bộ quản lý, Bộ Xây dựng
 • 2010: Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng – an ninh Đối tượng 2, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
 • 2011: Nhận bằng Tiến sĩ tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Chuyên ngành Kinh tế
 • 2011: Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên cao cấp, Học viện Hành chính
 • 2016: Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • 2018: Bồi dưỡng chức danh giảng viên cao cấp, Trường Đại học giáo dục, ĐHQGHN

3. Quá trình công tác: (theo thứ tự từ mới đến cũ nhất)

 • 8/1990-4/1998: Chuyên viên Phòng Tài vụ, Ban QLDA Các công trình điện, Bộ Năng lượng.
 • 1995-1997: Bộ Năng lượng cử đi học Thạc sĩ tại ĐH Quốc gia Australia
 • 5/1998-01/2001: Chuyên viên Ban TCCB&LĐ, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN)
 • 02/2001-8/2005: Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Chánh Văn phòng; Phó trưởng Ban KHCN Môi trường & Viễn thông Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
 • 9/2005-6/2006: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách KHCN và Hợp tác quốc tế), Trường Cao đẳng Điện lực
 • 7/2006-11/2007: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách KHCN và Hợp tác quốc tế) Trường Đại học Điện lực; Giám đốc Trung tâm Đào tạo nâng cao
 • 12/2007-11/2010: Phó trưởng Ban (Phụ trách Kế hoạch, Đầu tư & phát triển) Ban Chuẩn bị dự án, Ban QLDA Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 • 12/2010-7/2011: Phó Hiệu trưởng (Phụ trách Kế hoạch, Đầu tư & phát triển) Trường Đại học Dầu khí Việt Nam
 • 8/2011-12/2013: Chánh Văn phòng Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)
 • 01/2014-01/2019: Trưởng ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQGHN; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế.
 • 02/2019-Nay: Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN; Giảng viên Bộ môn Quản trị chiến lược - Viện QTKD, Trường Đại học Kinh tế.

 4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Phát triển nguồn nhân lực
 • Phát triển tổ chức
 • Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
 • Quản trị công ty
 • Quản trị đại học.

5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo

 1. Doanh nhân và văn hóa doanh nhân Việt Nam (sách chuyên khảo), tham gia biên soạn, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2015.
 2. Quản trị công ty (giáo trình), đồng chủ biên, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2018.
 3. Phát triển doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn Việt Nam (sách chuyên khảo), chủ biên, Nhà xuất bản ĐHQGHN, 2019.

 5.2. Các bài viết

 1. Dinh Van Toan, 2003, Training Needs Assessment and BDP Indicative Training Plan for Vietnam, Working Paper, International Conference on the Mekong River Basin Development Plan Program.
 2. Đinh Văn Toàn, 2005, “Đào tạo nguồn nhân lực cho EVN - đâu là giải pháp trọng tâm?”, Tạp chí điện lực, số 3 Tháng 3/2005, tr.9-11.
 3. Dinh Van Toan, 2007, Training Needs Asessment & Implementation Plan For Vietnam Rural Electrification, Working papers prepared for Rural Electrification Phase II Project’s Capacity Building and Training Needs Workshop.
 4. Dinh Van Toan, 2000, National Working Paper on Training Needs, International Workshop on the Mekong River Basin Development Plan - Bridging Activities.
 5. Nguyễn Văn Báu, Đinh Văn Toàn, 2001, Guidelines on Human Resources Training and Development, Mekong River Commission’s Competency Strengthen Program Workshop, Hội thảo Quốc gia, Tháng 10/2001.
 6. Đinh Văn Toàn, 2005, “Đánh giá nhu cầu đào tạo - một nội dung trọng tâm của công tác lập kế hoạch đào tạo ở đơn vị”, Tạp chí Điện lực, số 5 Tháng 5/2005, tr.3-5.
 7. Đinh Văn Toàn, 2005, Instructor Training Project in EVN’s Human Resource Development Progress, Báo cáo trình bày tại Hội nghị Đào tạo và phát triển Nguồn nhân lực Điện lực các nước ASEAN tại Langkawi, Malaysia, Tháng 12/2005.
 8. Đinh Văn Toàn, 2008, “Thực trạng công tác quản lý nguồn nhân lực EVN”, Tạp chí điện lực, số 1+2 năm 2008, tr.29-30.
 9. Đinh Văn Toàn, 2009, “Phát triển nguồn nhân lực của EVN đến năm 2015: cần giải pháp đồng bộ”, Tạp chí điện lực, số 9 Tháng 9/2009, tr.33-35.
 10. Đinh Văn Toàn, 2010, “Áp dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas để ước lượng đóng góp của nguồn nhân lực vào kết quả sản xuất kinh doanh điện ở Việt Nam thời kỳ 2001-2008”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 152 (II), Tháng 2/2010, tr.68-72.
 11. Đinh Văn Toàn, Vũ Đình Dũng, 2015, “Phát triển nguồn nhân lực của tỉnh Bắc Kạn: một số vấn đề đặt ra và giải pháp”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 22, Tháng 11/2015, tr.53-55.
 12. Đinh Văn Toàn, 2016, “Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn mới”, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 240, Tháng 2/2016, tr.77-80.
 13. Dinh Van Toan, Hoang Van Hai, Nguyen Phuong Mai, 2016, The Role of Entrepreneurship Development in Universities to Promote Knowledge Sharing: The Case of Vietnam National University Hanoi, Kỷ yếu tại hội thảo quốc tế: "Asia Pacific Conference on Information Management 2016: Common Platform to A Sustainable Society In The Dynamic Asia Pacific", 10/2016.
 14. Dinh Van Toan, Nguyen Phuong Mai, 2016, Start-up in university and university-enterprise partnership: managerial implications for Vietnam, Kỷ yếu hội thảo quốc tế “International Conference on Emerging Challenges: Partnership Enhancement”, 11/2016.
 15. Đinh Văn Toàn, 2016, “Hợp tác đại học - doanh nghiệp trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và kinh doanh, Vol. 32, số 4, 2016, tr. 32-44.
 16. Dinh Van Toan, 2017, “University - Enterprise Cooperation in International Context and Implications for Vietnam”, Vietnam Economic Review, No. 7 (275), 7/2017.
 17. Dinh Van Toan, 2017, “Promoting university startups’ development: International experiences and policy recommendations for Vietnam”, Vietnam’s Socio-Economic Development, Vol. 22, No. 90, 7/2017, tr. 19-42.
 18. Đinh Văn Toàn, Trần Ngọc Thùy Dung, 2018, “Nhân lực du lịch Quảng Bình trước yêu cầu hội nhập ở Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Quản lý, tháng 6, 2018, tr.24-31.
 19. Đinh Văn Toàn, 2018, “Phát triển nhân lực du lịch Quảng Bình giai đoạn hội nhập”, Tạp chí Quản lý kinh tế, số 91, 11+12/2018, tr.46-58.
 20. Đinh Văn Toàn, 2018, “Động lực làm việc của nhân viên hành chính trong trường đại học: Nghiên cứu tại Trường Đại học Thăng Long và hàm ý cho nhà quản trị”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 33, Tháng 11/2018, tr.133-137.
 21. Đinh Văn Toàn, 2018, “Phát triển doanh nghiệp trong đại học: kinh nghiệm trên thế giới và gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 35, Tháng 12/2018, tr.58-60.
 22. Dinh Van Toan, 2018, “International Telecommunication Market Penetration: The case of Viettel”, Vietnam’s Socio-Economic Development, Issue 4, No.96, 2018, tr.32-52.
 23. Đinh Văn Toàn, 2018, “Đổi mới quản trị và điều hành tại các trường đại học công lập trong giai đoạn chuyển đổi ở Việt Nam: Góc nhìn nhìn từ các khía cạnh của tinh thần doanh nghiệp”, bài viết cho Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia: ‘Quản trị đại học tinh gọn tại Việt Nam trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư’, Hà Nội, ngày 9/11/2018.
 24. Đinh Văn Toàn, 2019, “Phát triển doanh nghiệp trong trường đại học và những gợi ý chính sách về đổi mới quản trị đại học ở Việt Nam”, VNU Journal of Science: Economics and Business, Vol. 35, No. 1 (2019) 83-96.
 25. Nhâm Phong Tuân, Đinh Văn Toàn và cộng sự, 2019, “Các yếu tố quyết định đến hành vi chia sẻ tri thức của nhân viên trong các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, số 261, Tháng 3/2019, tr.30-39.
 26. Đinh Văn Toàn, 2019, “Tinh thần doanh nghiệp trong quản trị và điều hành trường đại học: Kinh nghiệm từ Đại học Auckland”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 23, Tháng 8/2019, tr.57-60.
 27. Đinh Văn Toàn, 2019, “Khởi nghiệp kinh doanh trong các trường đại học công lập ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi”, Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 30, Tháng 10/2019.

5.3. Các đề tài nghiên cứu khoa học

 1. Nghiên cứu sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống các trường đào tạo và thành lập trường Cao đẳng Điện lực của Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Nghiên cứu nguồn và cơ chế phân bổ kinh phí cho đào tạo trong Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Đề tài KHCN cấp ngành. Chủ nhiệm. Hoàn thành nghiệm thu và đã được áp dụng tại Bộ Công thương từ năm 2000.
 2. Nghiên cứu biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực sử dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đề tài KHCN cấp Tập đoàn. Chủ nhiệm. Đã thanh lý năm 2008.
 3. Nghiên cứu mô hình doanh nghiệp trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và đề xuất áp dụng cho Đại học Quốc gia Hà Nội, Đề tài nghiên cứu KHCN cấp ĐHQGHN (Mã số: QG.16.56). Chủ nhiệm. Hoàn thành nghiệm thu năm 2018.
 4. Tinh thần doanh nghiệp trong quản trị và điều hành trường đại học công lập ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu KHCN cấp cơ sở (Trường Đại học Kinh tế). Chủ nhiệm. Hoàn thành, nghiệm thu năm 2019. 

6. Những thông tin khác về hoạt động NCKH:

6.1. Số lượng tiến sĩ đã đào tạo: 01

6.2. Số lượng NCS đang hướng dẫn: 02

6.3. Số lượng thạc sĩ đã đào tạo: 21

6.4. Các nhiệm vụ đã và đang thực hiện:

 • Tham gia thẩm định báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo tại Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN (VNU-CEA).
 • Tham gia các Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo bậc đại học với tư cách Thành viên thường trực;
 • Là Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQGHN (VNU-CEA) nhiệm kỳ 2019-2014.