Trang Giới thiệu chung
Banner động trên cùng trang tin
Nguyễn Viết Lộc1. Thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Nguyễn Viết Lộc
 
Năm sinh:
1972
Chức vụ/ Vị trí công tác:
- Chánh Văn phòng ĐHQGHN
- Giảng viên Bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
Học vị:
Tiến sĩ
Ngoại ngữ:
Tiếng Anh
Email:
locnv@vnu.edu.vn
Điện thoại:
(84-4) 37540162
Địa chỉ cơ quan
Số 144 Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
2. Quá trình đào tạo:
 • 1994: Cử nhân Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm I Hà Nội
 •  2004: Cử nhân, ngành Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội
 • 2008: Thạc sĩ, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Hà Nội
 • 2012: Tiến sĩ, Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Hà Nội
3. Quá trình công tác:
 • 1994 - 2004: Giảng viên, Học viện CTHC Khu vực I
 • 2004 - 2013: CV/Phó/Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2013 đến nay: Phó/Chánh Văn phòng ĐHQGHN, Đại học Quốc gia Hà Nội
4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:
 • Văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nhân;
 • Khoa học lãnh đạo, quản lý;
 • Quản trị tài chính;
 • Quản trị văn phòng;
5. Công trình đã công bố:

 

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Nguyễn Viết Lộc, Thành viên biên soạn, Phát triển dịch vụ xã hội ở nước ta đến năm 2020 - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB CTQG, Hà Nội 2011, (PGS.TS Trần Hậu và PGS.TS Đoàn Minh Huấn chủ biên).
 2. Nguyễn Viết Lộc, Đồng tác giả (Hoàng Văn Hải, Nguyễn Viết Lộc, Nguyễn Ngọc Thắng, Ra quyết định quản trị, NXB ĐHQGHN, 2013.
5.2. Các bài viết:
 1. Nguyễn Viết Lộc, Văn hoá tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh), ISSN 0866-8612, tập 25, số 4, tr. 230-238, 2009.
 2. Nguyễn Viết Lộc, Một số vấn đề về xây dựng văn hoá tổ chức trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Tạp chí Giáo dục Lý luận, ISSN 0868-3492, số 11, tr. 34-38, 2009.
 3. Nguyễn Viết Lộc, Văn hoá kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục Lý luận, ISSN 0868-3492, số 1+2, tr. 112-116, 2010.
 4. Nguyễn Viết Lộc, Những yếu tố tâm lý - xã hội ảnh hưởng đến văn hóa doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, ISSN 1859-0012, số Tháng 6, tr. 26-29, 2011.
 5. Nguyễn Viết Lộc, Các yếu tố cấu thành Văn hóa doanh nhân, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, ISSN 0868-2739, số 7 (136), tr.65-68, 2011.
 6. Nguyễn Viết Lộc, Đặc trưng văn hóa doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Quản lý Nhà nước, ISSN 0868-2828, số 186, Tháng 7, tr.77-80, 2011.
 7. Nguyễn Viết Lộc, Văn hóa doanh nghiệp, Tạp chí Doanh nghiệp và Trang trại, số tháng 7, tr. 31-33, 2011.
 8. Nguyễn Viết Lộc, Xây dựng văn hóa doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Thị trường Tài Chính Tiền tệ, ISSN 1859-2805, số 15 (336), Tháng 8, tr. 31-33, 2011.
 9. Nguyễn Viết Lộc, Doanh nhân Việt Nam với tiến trình đổi mới và hoàn thiện thể chế kinh tế, Tạp chí Giáo dục Lý luận, ISSN 0868-3492, số 8, tr. 37-39, 2011.
 10. Nguyễn Viết Lộc, Doanh nhân Việt Nam - Anh là ai?, Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật, số 25, tr. 8-9, 2011.
 11. Nguyễn Viết Lộc, Tinh thần kinh doanh - cơ sở nhận diện và xây dựng hệ tiêu chí đánh giá nhân tài trong sản xuất kinh doanh, Tham luận tại Hội thảo khoa học: "Công tác nhân tài ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" do Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chủ nhiệm đề tài ĐTĐL.2010 G/47 tổ chức ngày 06/9/2011 tại Hà Nội, tr. 81-89, 2011.
 12. Nguyễn Viết Lộc, Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học Chính trị, ISSN 1859-0187, số 5, tr. 46-53, 2011.
 13. Nguyễn Viết Lộc, Hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, Tạp chí Công nghiệp, ISSN 1859-3976, số 52 (10/2011), tr. 22-23, 2011.
 14. Nguyễn Viết Lộc, Doanh nhân Việt Nam với vấn đề đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, Tạp chí Lao động và Xã hội, ISSN 0866-7643, số 418 (11/2011), tr.25-27.
 15. Nguyễn Viết Lộc, Văn hóa doanh nhân trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế: Lý luận, thực tiễn và một số đánh giá ban đầu ở Việt Nam, Tạp chí Quản lý Kinh tế, ISN 1589-039X, số 44 (11+12/2011), tr.56-60.
 16. Nguyễn Viết Lộc, Tinh thần kinh doanh - Cơ sở xây dựng hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh), ISSN 0866-8612, tập 27, số 4, 2011, tr.232-239. 
 17. Nguyễn Viết Lộc (đồng tác giả), Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Việt Nam, Tạp chí Quản lý Số tháng 4/2013.
 18. Nguyễn Viết Lộc, Sáng tạo, đổi mới - giá trị cần có ở doanh nhân Việt, Kỷ yếu Ngày Nhân sự Việt Nam 2013.
 19. Nguyễn Viết Lộc, Doanh nhân Việt Nam với vấn đề nắm bắt cơ hội kinh doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN (Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh), ISSN 0866-8612, tập 29, số 4, 2013, tr.35-43.
 20. Nguyễn Viết Lộc (đồng tác giả với Nguyễn Ngọc Hà), Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tạp chí Cộng sản, số 870 (4-2015).