Trang Giới thiệu chung
 
Lưu Thị Minh Ngọc1. Thông tin cá nhân:

Họ và tên:

Lưu Thị Minh Ngọc

Năm sinh:

1982

Chức vụ/ Vị trí công tác:

Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Học vị:

Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh

Ngoại ngữ:

Tiếng Anh, Tiếng Pháp

Email:
minhngoc.edu@gmail.com

Điện thoại:

(84-4) 37547506

(84) 983.543.330

Địa chỉ CQ:

144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

 
 
2. Quá trình đào tạo:
 • 2001 - 2005: Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Thương mại
 • 2007 - 2010: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 2011 - 2014: Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
3. Quá trình công tác:
 • 4/2015 - nay: Giảng viên, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN
 • 8/2008 - 3/2015: Giảng viên, Khoa Quản lý Kinh doanh, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
 • 5/2007 - 12/2007: Giảng viên tập sự, Trường CĐ Kinh tế Thương mại Hà Tây

4. Hướng nghiên cứu/giảng dạy chính:

 • Chiến lược phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối chú trọng kết hợp thương mại truyền thống và phân phối hiện đại.
 • Chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
5. Công trình đã công bố:

5.1. Sách, giáo trình, sách chuyên khảo:

 1. Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp, NXB Giáo dục Hà Nội, 2013 (Chủ biên)
 2. Giáo trình Quản trị Nhân lực, NXB Thống kê, 2015 (Chủ biên)
 3. Giáo trình Chiến lược Kinh doanh, NXB Thống kê, 2015 (Đồng chủ biên)
 4. Giáo trình Quản trị học, đang biên soạn (Đồng chủ biên)

5.2. Các bài viết (đăng tạp chí chuyên ngành; kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế):

5.2.1. Bài báo

1. Luu Thi Minh Ngoc & Le Quan,Empirical study on the relationship between the satisfaction of family business and their participation in convenience store chain in Viet Nam”, International Business Management, sắp xuất bản.

2.  Lưu Thị Minh Ngọc,“Động cơ tham gia của hộ gia đính kinh doanh bán lẻ truyền thống vào chuỗi cửa hàng tiện ích tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 -3585, 2014.

3. Hoàng Khắc Lịch và Lưu Thị Minh Ngọc,“Gia tăng giá trị xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh ra đời AEC”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 -3585, 2014.

4. Hoàng Khác Lịch và Lưu Thị Minh Ngọc,“Giải pháp phát triển ngành nông nghiệp gắn với sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Thương mại, ISSN: 1866 - 7853, 2014.

5. Lưu Thị Minh Ngọc, Nguyễn Văn Hiển, Đỗ Vũ Phương Anh,“Ứng dụng khung năng lực vào đánh giá cán bộ quản lý tại ngân hàng TP Bank”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, 2014.

6. Lưu Thị Minh Ngọc, “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua sắm tại cửa hàng bấn lẻ tiện ích tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học Thương Mại, ISSN: 1859 - 3666, 2013.

7.Lưu Thị Minh Ngọc, “Nghiên cứu một số nhân tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ tiện ích tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 - 3585, 2013.

8. Lưu Thị Minh Ngọc, “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia của hộ gia đình kinh doanh bán lẻ truyền thống  vào chuỗi cửa hàng tiện ích tại Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 - 3585, 2012.

9. Lưu Thị Minh Ngọc, “Thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam và mô hình ứng dụng U2C”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 - 3585, 2012.

10. Lưu Thị Minh Ngọc,“Cửa hàng tiện ích tại các khu đô thị mới của Hà Nội sau gia nhập WTO, thực trạng và giải pháp”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN 1859 -3585, 2011.

5.2.2. Kỷ yếu hội thảo

1. Hoàng Khắc Lịch và Lưu Thị Minh Ngọc,“Giải pháp phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam gắn với sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: Quan điểm và chính sách, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, 2014.

2. Lưu Thị Minh Ngọc và bộ môn Quản trị Kinh doanh - ĐHCNHN,“Giải pháp đối mới nội dung và phương pháp giảng dạy gắn liền với thực tiễn công việc tại khoa Quản lý kinh doanh”, Kỷ yếu hội thảo khoa học Đào tạo lý thuyết gắn với thực tiễn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2014.