Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Thanh tra và Pháp chế
I. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:
ThS. Nguyễn Minh Đức
Điện thoại: (84-24) 3754.7506  + 711
Email: ducnm@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Thanh tra và Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Công tác thanh tra:

1. Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý liên quan đến công tác thanh tra và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động thanh tra của đơn vị;

2. Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật;

3. Thanh tra việc thực hiện pháp luật, các quy định của Trường và Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng;

4. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

5. Giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

6. Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về công tác thanh tra;

7. Đề nghị Hiệu trưởng thành lập đoàn, tổ công tác để thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch hoặc đột xuất.

8. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của Trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục;

9. Kiến nghị với Hiệu trưởng hoặc Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQG Hà Nội về các vấn đề liên quan đến hoạt động thanh tra để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra với Hiệu trưởng và Ban Thanh tra và Pháp chế ĐHQG Hà Nội.

11. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

b) Công tác pháp chế:

1. Giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý hoạt động pháp chế của Trường.

2. Đề xuất xây dựng, tư vấn, thẩm định việc soạn thảo và tham gia phổ biến quy định quản lý nội bộ.

3. Tư vấn pháp luật cho Hiệu trưởng và các đơn vị.

4. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản của Nhà trường.

5. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

6. Đầu mối giúp Hiệu trưởng tham gia góp ý kiến trong công tác xây dựng Văn bản Quy phạm pháp luật .

7. Các nhiệm vụ khác:

- Giám sát, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật, các quy định quản lý nội bộ của Trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, Quy định quản lý của ĐHQGHN và của Trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng hoặc phối hợp với các đơn vị tham gia vào quá trình tố tụng trước các cơ quan tài phán trong và ngoài nước để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, đơn vị, của công chức, viên chức, lao động hợp đồng và người học tại Trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

Liên hệ:
Phòng Thanh tra và Pháp chế
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 701 nhà E4, số 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 3 754 7506 + 701 hoặc 711; Fax: (84-24) 37546765
Email: thanhtra_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.vnu.edu.vn