Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường ĐHKTI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Trưởng phòng:
TS. Phạm Việt Thắng
ĐT: (84-24) 37547506 + 421
Email:
pvthang@vnu.edu.vn
Phó Trưởng phòng:
ThS. Phạm Bích Ngọc
ĐT: (84-24) 37547506 + 303
Email: ngocpb@vnu.edu.vn

Phó Trưởng phòng:
ThS. Vũ Minh Đức
ĐT: (84-24) 37547506 + 402
Email: ducvm@vnu.edu.vn


II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Hành chính - Tổng hợp là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý hành chính, tổng hợp, cơ sở vật chất và hậu cần của Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ:

- Đầu mối trong việc tổ chức công tác hiếu - hỉ, lễ tân, giao tiếp đối nội - đối ngoại của Trường;

- Đầu mối hướng dẫn các đơn vị duy trì, thực hiện công tác ISO của Trường;

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xây dựng thương hiệu, hình ảnh Trường;

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu truởng quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ;

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác quản lý hành chính, công tác văn thư lưu trữ theo quy định của Nhà nước và Trường;

- Quản lý và tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý, giao nhận các công văn, tài liệu trong phạm vi quyền hạn và quy định của công tác văn thư; lưu trữ các tài liệu, bảo vệ các tài liệu mật theo các quy định của Nhà nước;

- Quản lý đảm bảo thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản của Trường trước khi ký ban hành;

- Thực hiện cấp thẻ đeo, giấy giới thiệu, giấy đi đường cho các cá nhân thuộc các đơn vị trong toàn Trường (trừ các đơn vị hạch toán độc lập) khi đi công tác, giao dịch theo Quyết định của Hiệu trưởng;

- Chịu trách nhiệm đầu mối và tổ chức in ấn các ấn phẩm văn phòng (letter head, card visit, banner, tờ rơi, giới thiệu,…);

- Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các văn bản, tài liệu do Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN ban hành, thực hiện sao lục các văn bản liên quan đến Trường;

- Quản lý các loại con dấu của Trường (trừ con dấu của tổ chức Đảng, các tổ chức Đoàn thể, dấu của các Trung tâm) và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Nhà nước;

- Chủ trì xây dựng chương trình tin học hóa, hiện đại hóa công tác quản lý hành chính, văn thư, lưu trữ của Trường.

b) Công tác giao ban, tổng hợp và thống kê:

- Đầu mối hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác tổng hợp, thống kê định kỳ và hàng năm;

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu truởng quản lý công tác giao ban, tổng hợp và thống kê;

- Tổng hợp, xây dựng chương trình, lịch công tác của Trường; sắp xếp chương trình, lịch công tác tuần, tháng, quý, năm của Ban Giám hiệu; hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị phối hợp thực hiện theo các chương trình của Ban Giám hiệu;

- Xây dựng báo cáo công tác giao ban theo hướng dẫn công tác rà soát giao ban Trường. Theo dõi việc thực hiện các kế hoạch, các chỉ đạo, các kết luận của Hiệu trưởng trong công tác giao ban;

- Chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất và điều kiện hậu cần khác phục vụ cho các cuộc họp của lãnh đạo Trường, Hội nghị CBVC hàng năm;

- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê của toàn trường phục vụ cho công tác báo cáo quản trị trong Trường.

c) Công tác cơ sở vật chất:

- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản (quy định, hướng dẫn) giúp Hiệu trưởng quản lý cơ sở vật chất trong toàn Trường;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng, sữa chữa, kiểm kê các cơ sở vật chất tại các giảng đường và của toàn Trường;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất cho Trường;

- Quản lý, điều phối sử dụng toàn bộ xe ô tô của Trường.

d) Công tác an ninh trật tự, dân quân tự vệ - quốc phòng an ninh:

- Thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự và công tác phòng cháy chữa cháy của Trường;

- Thường trực công tác dân quân tự vệ, quốc phòng an ninh của Trường;

- Kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, kiến nghị biện pháp khắc phục vi phạm về việc thực hiện an ninh, an toàn của các đơn vị và trong toàn Trường.

e) Thực hiện nhiệm vụ khác có liên quan tới chức năng được giao theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các bộ phận thuộc phòng:
  • Bộ phận Hành chính văn phòng
  • Bộ phận Cơ sở vật chất
  • Bộ phận Thông tin tổng hợp
  • Tổ quản lý giảng đường
  • Tổ Lễ tân
  • Tổ Bảo vệ
  • Tổ Lái xe
>> Danh sách cán bộ Phòng Hành chính Tổng hợp

_____________________
Địa chỉ liên hệ:
Phòng Hành chính Tổng hợp,
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 401 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506  + máy lẻ 303, 313, 401, 402, 411, 412; Fax: (84-24) 37546765
Email:
hcth_kt@vnu.edu.vn; Website: http://ueb.edu.vn

Trường ĐHKT - ĐHQGHN