Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tếI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trưởng phòng:
PGS.TS. Lê Trung Thành
ĐT:  (84-24) 3754.7506 + 304
Email:
ltthanh@vnu.edu.vn
 
Phó trưởng phòng:
TS. Hoàng Thị Tuyết Nhung
ĐT: (84-24) 37547506 + 305
Email: nhunghtt@vnu.edu.vn

Phó trưởng phòng:
ThS. Ngô Thị Thu Hà
ĐT: (84-24) 37547506 + 534
Email: ntha@vnu.edu.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Đào tạo là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý công tác đào tạo đại học và sau đại học.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, quản lý giảng viên; phối hợp với các khoa đề xuất ban cán sự các lớp chuyển Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trình Ban Giám hiệu ra quyết định.

b) Tham mưu, nghiên cứu xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn và hàng năm của Trường;

c) Xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu và đầu mối tổ chức công tác tuyển sinh;

d) Xây dựng kế hoạch nhập học, khai giảng và bế giảng năm học hệ đại học chính quy, hệ sau đại học. Trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch, quyết định thành lập Ban xây dựng đề án; tổ chức nghiệm thu đề án mở mã ngành, xây dựng và điều chỉnh chương trình;

e) Trình Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch biên soạn đề cương môn học, giáo trình, tập bài giảng;

f) Xây dựng kế hoạch và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy; trình ký và thanh lý hợp đồng giảng dạy, thanh toán giảng dạy;

g) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thi kết thúc môn học;

h) Chuẩn bị hồ sơ và quyết định công nhận tốt nghiệp; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thủ tục và quy trình xét ngừng học, thôi học đối với người học trên cơ sở đề nghị của các khoa;

i) Quản lý bộ phận học liệu;

j) Quản lý văn bằng, chứng chỉ; lưu giữ điểm thi bản gốc và các tài liệu có liên quan đến đào tạo;

k) Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thực tập, thực tế, niên luận, khóa luận hệ đại học, tiểu luận thạc sỹ. Xây dựng kế hoạch và tổ chức bảo vệ luận văn. Xây dựng kế hoạch và tổ chức chấm ngoại ngữ chuyên ngành, tổ chức chấm luận án cấp ĐHQGHN;

l) Đầu mối xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch nhập, dịch và biên dịch giáo trình;

m) Tổ chức quản lý, kiểm tra, theo dõi các chương trình liên kết đào tạo chính quy trong nước;

n) Phối hợp với Phòng Tổ chức Nhân sự, Phòng Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định về chế độ làm việc, chế độ tài chính, đào tạo - bồi dưỡng đối với giảng viên, cán bộ quản lý và các đối tượng khác có liên quan;

o) Cho người học đăng ký và trả bảng điểm;

p) Tổ chức đăng ký học, hủy môn học;

q) Cấp giấy xác nhận tốt nghiệp thay bằng tốt nghiệp bị mất;

r) Phối hợp Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục để thực hiện các hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng;

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng của Phòng Đào tạo.

III.  BỘ MÁY TỔ CHỨC
Các mảng hoạt động thuộc phòng:

+ Đào tạo đại học
+ Đào tạo sau đại học
+ Đào tạo ngắn hạn
+ Thư viện, học liệu

________________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 303, 304, 504 nhà E4, 144 đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Ðiện thoại: (84-24) 37547506 + 305, 306, 315, 325, 513, 514, 524, 534
Email:
daotao_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.vnu.edu.vn