Trang Giới thiệu chung
 
Phòng Kế hoạch - Tài chínhI. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
Trưởng phòng:
ThS.Hồ Sĩ Lưu
ĐT: (84-24) 37547506 + 454
Email: luuhs@vnu.edu.vn
 
Phó Trưởng phòng
ThS. Trần Thị Hoài Thương
ĐT: (84-24) 37547506 + 414
Email: thuongtth@vnu.edu.vn
 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức và quản lý công tác kế hoạch, tài chính, kế toán của Trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn của Trường;

b) Đầu mối tổng hợp và xây dựng hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của Trường;

c) Hướng dẫn các đơn vị trong Trường xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm;

d) Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch phân bổ kinh phí cho các đơn vị trong toàn Trường và hướng dẫn các đơn vị triển khai sử dụng kinh phí đã được phân bổ;

e) Kiểm tra và thực thi các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ, mua bán, sửa chữa, thanh lý tài sản và nguồn hình thành tài sản, hoạt động đầu tư, xây dựng cơ bản; thẩm định các báo giá, thẩm định tài chính của các hợp đồng, chương trình, dự án;

f) Kiểm tra và đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ và kế hoạch ngân sách hàng năm của các đơn vị để trình phương án điều chỉnh kinh phí cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ cụ thể;

g) Hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng chế độ chính sách, các quy định, quy trình về tài chính;

h) Lập báo cáo tài chính theo đúng quy định của Nhà nước;

i) Lập các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý của Trường;

j) Lập báo cáo công khai các chỉ tiêu tài chính theo quy định của Nhà nước, ĐHQGHN và của Trường;

k) Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hạch toán độc lập lập báo cáo tài chính theo quy định và các báo cáo về tài chính phục vụ công tác quản lý;

l) Thực hiện chế độ lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán theo quy định hiện hành;

m) Thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ;

n) Xây dựng Quy chế quản lý tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ theo định hướng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong Trường;

o) Đề xuất và trình Hiệu trưởng giải pháp tăng thêm nguồn thu và phương án nhằm triệt để mọi nguồn thu cho Trường;

p) Phối hợp với các đơn vị lập phương án, tính hiệu quả của các chương trình liên kết, hoạt động có thu ngoài nguồn ngân sách nhà nước, xây dựng cơ chế tài chính đối với các chương trình, hoạt động này;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Hiệu trưởng giao.


III. CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ

      + Kế hoạch

      + Đầu tư
      + Tài chính, kế toán khối trường
      + Tài chính các đơn vị trực thuộc
      + Các công việc liên quan khác.


>> Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính
___________________________

Địa chỉ liên hệ:

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phòng 404 nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: (84-24) 37547506  +  411, 412  - Fax: (84-24) 37546765
Email:
khtc_kt@vnu.edu.vn ; Website: http://ueb.vnu.edu.vn


Trường ĐHKT - ĐHQGHN